Haagse wensen slaan stuk op schoolplein

Even geweldig als irritant. Dat is het idee van de VVD om scholen opvang te laten bieden van half acht tot half zeven. Natuurlijk moet dat. Het had allang zo moeten zijn. Maar dan wel goed en constructief. Goede voorzieningen (en niet de tafels in de klas aan de kant geschoven), goed opgeleide mensen (en geen vrijwilligers, welwillende ouders of gedwongen ingezette werklozen). Het moet een `derde sfeer' voor kinderen zijn, naast huis en school. Daar hebben ze het naar hun zin en hebben echte vrije tijd. Constructief vormgegeven. Dat betekent: aansluiten bij de bestaande kinderopvang, die al voor de helft uit buitenschoolse opvang bestaat. Geen nieuwe taak voor de scholen.

In Groningen is eind 20ste eeuw het concept van de Vensterschool – elders ook wel brede school geheten – tot ontwikkeling gekomen. In Vensterscholen werken verschillende instanties samen die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten worden in dat verband georganiseerd. De Vensterschool vormt een centrale plaats in de wijk, waar ook kinderen in de basisschoolleeftijd terechtkunnen.

In de Schildersbuurt in Groningen is in dat verband in de loop van de jaren negentig naast de basisschool een buitenschoolse opvang totstandgekomen. Eerst in twee lokalen van de school, later in een naastgelegen gebouw. De zelfstandige Stichting Buitenschoolse Opvang (BSO) vangt buiten schooltijd veel kinderen van de school (en ook van andere scholen) op. De professionals van de buitenschoolse opvang verzorgen ook de tussenschoolse opvang. De BSO daagt kinderen uit hun vaardigheden op sociaal, sportief, creatief en muzikaal gebied te ontwikkelen. Kinderen volgen pianoles in het gebouw, ze gaan naar judo in de gymzaal van de school, en er zijn schaak- en typecursussen. Brugklassers blijven komen en krijgen huiswerkbegeleiding. In het atelier zijn workshops houtbewerking. De afgelopen jaren is het aantal plaatsen, maar ook de kwaliteit fors toegenomen.

Op 1 januari 2005 trad echter de Wet op de kinderopvang in werking. Den Haag was van mening dat ouders te weinig inzicht hadden in de kosten van de kinderopvang. En natuurlijk: er moest concurrentie tussen de instellingen ontstaan. Waar velen voor waarschuwden is helaas gebeurd: de regeling is dermate ingewikkeld en heeft geleid tot zodanige verschuivingen in de kosten van de kinderopvang dat veel kinderen door hun ouders van de opvang zijn gehaald. Soms stopten ouders met werken. De kloof tussen Haags wensdenken en de nuchtere praktijk.

VVD'er Van Aartsen doet er nog weer een schepje bovenop. Kinderopvang op scholen. Er moet in de nieuwe economie immers hard worden gewerkt! Dit roept het beeld op van de 19de-eeuwse bewaarplaatsen! De problemen waar het onderwijs mee worstelt zijn genoegzaam bekend. Scholen hebben er geen behoefte aan weer met een nieuwe taak te worden belast; die concentreren zich liever op hun kerntaken en als ze daarnaast nog belangwekkende activiteiten zien, pakken ze die wel samen met anderen op.

Het zou daarom goed zijn als Den Haag zich zou onthouden van weer een stelselwijziging, deze keer met het doel het al overbelaste onderwijs met weer een nieuwe taak op te zadelen. In plaats daarvan past erkenning voor de krakkemikkigheid van de Wet op de kinderopvang: grondige aanpassing of vervanging is nodig. En `Den Haag' moet inderdaad onder ogen zien dat het een gotspe is dat de overheid zelfs aan zoiets elementairs als het overblijven tussen de middag faciliteiten onthoudt. Dan kan het wat worden. Maar je moet er niet aan denken dat dit idee zo wordt uitgevoerd als het is voorgesteld. Reserveer dan maar vast een zak geld voor uitbreiding van de jeugdzorg, over een paar jaar.

Peter Doting is directeur van stichting BSO Schildersbuurt Groningen; Bram van der Linden is directeur van de AMG Schmidt basisschool; Heinrich Winter is bestuurslid van de stichting BSO Schildersbuurt.

    • Peter Doting
    • Heinrich Winter
    • Bram van der Linden