Nederland wordt slim en creatief

Met maatregelen als het bestrijden van bureaucratie in het onderwijs, verbetering van de kwaliteit van lerarenopleidingen, leerwerkplekken voor risicojongeren en het ontwikkelen van een culturele canon voor het onderwijs sluit OCW naar eigen zeggen aan bij algemene kabinetsdoelen. De totale begroting van OCW in 2006 bedraagt bijna 28 miljard euro. Naar onderwijssoort: primair onderwijs 7,8 miljard, voortgezet onderwijs 5,6 miljard, wetenschappelijk onderwijs 3,3 miljard, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2,9 miljard en hoger beroepsonderwijs 1,8 miljard.

Uitval is grootste zorg

Van de aardgasbaten gaat in 2006 circa 800 miljoen euro naar OCW. De helft van dit bedrag wordt gebruikt om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. 200 miljoen euro gaat naar de bouw en herinrichting van lokalen voor praktijkgericht onderwijs in het vmbo.

Lissabon is ver weg

In 2000 zijn in Lissabon doelstellingen vastgelegd die Europa in 2010 tot ,,meest concurrerende kenniseconomie'' moeten maken. De voor Nederland afgeleide doelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald. Het kabinet reserveert 25 miljoen euro om in 2010 15 procent meer afgestudeerden in bèta- en techniekstudies te hebben.

Monumentenzorg aangepakt

Het kabinet trekt volgend jaar 100 miljoen euro uit om de achterstanden in de monumentenzorg weg te werken. De komende twee jaar komt nog eens 10 miljoen extra beschikbaar voor archeologische opgravingen. Van de ruim 50.000 monumenten kampt een derde met een restauratie-achterstand.

Pluriforme pers behouden

Op het gebied van de geschreven pers vindt de overheid het belangrijk dat zo veel mogelijk zelfstandige titels behouden blijven. Door een fusie van het Algemeen Dagblad met zeven regionale kranten is het aantal zelfstandige regionale krantentitels teruggelopen van 21 naar 14. Het ministerie wil onderzoeken hoe divers de bestaande media zijn.

Prestatiecontract Publieke Omroep

De overheid sluit in 2006 prestatiecontracten met de landelijke Publieke Omroep. Daarin staan afspraken over wie door de publieke omroep bereikt moet worden. Nu kijken en luisteren er te weinig minderheden en jongeren. Het ministerie trekt 3,7 miljoen euro uit voor omroepen en zenders die zich speciaal op die groepen richten.