Militairen inzetten tegen terrorisme

Militairen gaan een grotere rol spelen bij de bestrijding van grootschalige crises of anti-terreurbeleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil volgend jaar afspraken maken met Defensie over uitbreiding van de inzet van militairen bij objectbeveiliging, gemeenschappelijke oefeningen en gezamenlijke onderzoeken. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) schrijft dit in zijn ontwerpbegroting 2006. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt volgend jaar uitgebreid met 585 formatieplaatsen.

De begroting van het ministerie bedraagt volgend jaar 5,47 miljard euro. Het grootste deel is bestemd voor de politie (4,25 miljard). Andere posten zijn onder meer de brandweer, crisis-en rampenbeheersing, nationale veiligheid, grote-stedenbeleid, arbeidszaken overheid en het functioneren van het openbaar bestuur.

Eén politieorganisatie

De regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten worden samengevoegd en ondergebracht in één politieorganisatie. De minister van Binnenlandse Zaken krijgt het beheer over die politieorganisatie.

Het kabinet volgt daarmee in grote lijnen een advies van de stuurgroep-Leemhuis over de toekomst van het Nederlandse politiebestel. Het gezag over de politie wordt niet gewijzigd, zo blijkt uit de conceptbegroting van Binnenlandse Zaken. De zeggenschap van de gemeenteraad over het regionale politiebeleid wordt volgens het kabinet vergroot; een nog te vormen regionaal politiebestuur, waarin de burgemeesters en de hoofdofficieren van justitie uit de regio's zitting hebben, wordt verplicht advies te vragen bij de betrokken gemeenteraden.