Meeste WAO'ers wonen in Limburg

Limburg telt de meeste WAO'ers. Zo werden in deze provincie in mei dit jaar gemiddeld 8,2 uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid verstrekt per honderd inwoners, terwijl het gemiddelde in Nederland op 6,7 uitkeringen ligt. Zuid-Holland en Zeeland kennen naar verhouding de minste WAO'ers: minder dan zes per honderd inwoners.

Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens onderzoeker M. Vergeer van het statistisch bureau zijn er vooralsnog geen oorzaken aan te geven voor de verschillen tussen provincies.

In mei bedroeg het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid 938.000. Daarmee is het aantal bijna weer teruggezakt naar het niveau van 1998. Vier van de vijf uitkeringen betreffen WAO'ers. Verder gingen 144.000 uitkeringen naar jonggehandicapten (Wajong) en 54.000 naar arbeidsongeschikte zelfstandigen (WAZ).

Het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid daalt sinds januari 2003. In de vijf jaar daarvoor steeg het aantal nog onafgebroken. De daling komt onder meer door de invoering van de Wet Poortwachter, die zieke werknemers verplicht meer hun best te doen aan de slag te blijven of weer aan het werk te komen. Werkgevers zijn verplicht hen daarbij te helpen.

Ook is in oktober vorig jaar een grote herkeuringsoperatie gestart. Tot halverwege 2007 worden alle WAO'ers die na 1954 zijn geboren, herbeoordeeld op basis van nieuwe, strengere criteria. Het gaat om ongeveer 325.000 mensen. Jonge mensen worden het eerst herkeurd, omdat zij de meeste kans hebben succesvol terug te keren op de arbeidsmarkt.

De herbeoordelingsoperatie wordt uitgevoerd door het UWV. Het UWV verwachtte bij aanvang van de operatie dat ongeveer 25 procent van de WAO'ers na herbeoordeling hun WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk zouden verliezen. Tot nu toe is dit percentage hoger: 35 procent. Het kabinet heeft 288 miljoen euro uitgetrokken voor reïntegratietrajecten.