Kabinet kiest één landelijke politiekorps

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over de vorming van één landelijk politiekorps waarin de 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) worden geïntegreerd.

Het kabinet is echter nog verdeeld over de vraag of er een groot ministerie voor Veiligheid moet komen.

Dat blijkt uit de begroting van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) die morgen aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Remkes schrijft in zijn begroting dat het beheer van de nieuwe politieorganisatie wordt ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat beheer is nu goeddeels in handen van de burgemeesters van de grote steden van de betrokken regiokorpsen. Remkes wil de rol van de gemeenteraad over het lokale veiligheidsbeleid in de regio's versterken. Nog te vormen regionale politiebesturen, waarin de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie zitting hebben, worden verplicht om over hun beleid advies te vragen aan de gemeenteraden in die regio. Vorige maand lieten de politieministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA) in vertrouwelijke gesprekken met korpschefs en korpsbeheerders weten dat de huidige regiokorpsen intact blijven, maar dat hun eigen rechtspersoonlijkheid verdwijnt. In het voorgestelde model verdwijnt de korpsbeheerder en krijgt de korpschef `gemandateerd beheer' onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Remkes kondigt in zijn begroting aan dat het kabinet op prinsjesdag een standpunt zal presenteren over het rapport `Beheer beheerst', opgesteld door een commissie onder leiding van oud-minister Brinkman. Die commissie heeft verschillende scenario's voor zo'n ministerie van Veiligheid in kaart gebracht, uiteenlopend van het samenvoegen van onderdelen van de huidige ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie (politie, openbaar ministerie en de inlichtingendienst AIVD) tot een nog groter ministerie waarin ook onderdelen van Defensie (marechaussee) en Financiën (douane) worden ondergebracht. Naast zo'n ministerie van Veiligheid komt dan een ministerie van Democratie en Rechtstaat. Besluitvorming over zo'n ministerie wordt verwacht tijdens de formatiebesprekingen na de verkiezingen in 2007.

Een gedetailleerd kabinetsvoorstel voor het nieuwe politiebestel zou nog voor prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd worden, maar is afgelopen vrijdag doorgeschoven naar de eerstvolgende ministerraad na prinsjesdag.

    • Jos Verlaan