Kabinet: 2006 uitvoeringsjaar hervormingen

Voor het kabinet wordt 2006 het uitvoeringsjaar van zijn hervormingsbesluiten. Verder wil het kabinet de koopkracht van burgers verbeteren om de Nederlandse economie te stimuleren. Dat blijkt uit de miljoenennota en de begrotingsstukken van de departementen die morgen worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met 2 miljard euro lastenverlichting en nog eens 0,5 miljard euro aan extra overheidsuitgaven gaan veel groepen er volgend jaar op vooruit. Werknemers die twee keer modaal verdienen zien hun inkomen ruim 5 procent stijgen. Tweeverdieners met kinderen en alleenstaande uitkeringsgerechtigden krijgen er niets bij. De verschillen worden vooral veroorzaakt door het nieuwe zorgstelsel. Om inkomensverschillen te dempen wordt de zogeheten zorgtoeslag ingevoerd en verdwijnt het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting.

Het kabinet trekt 2,3 miljard euro extra uit voor kennis, onderwijs en innovatie. Hiervan wordt 600 miljoen in 2006 uitgegeven, gefinancierd uit hogere aardgasinkomsten.

Het kabinet klaagt over de geringe arbeidsparticipatie. ,,Nederland blijft kampioen vrije tijd'', schrijft minister Zalm (Financiën, VVD) in de miljoenennota. Ook zitten nog te veel mensen ,,op kosten van de maatschappij'' thuis.

Per 1 januari volgend jaar wordt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht, de `vernieuwde' WAO. Het systeem van werkloosheidsuitkeringen wordt hervormd. Gebruik van de WW als `vluchtroute' voor oudere werknemers wordt aangepakt. De maximale uitkeringsduur gaat van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. De fiscale subsidiëring van VUT en prepensioen wordt in fasen beëindigd. In plaats hiervan komt er een levensloopregeling, waarbij mensen zelf kunnen sparen voor verlof.

2006 staat goeddeels in het teken van het nieuwe zorgstelsel, waarmee het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt. Iedere Nederlander is op dezelfde manier verplicht verzekerd, voor kinderen is geen premie verschuldigd. Uit de begroting van Volksgezondheid blijkt dat de gemiddelde nominale premie zieketekostenverzekering (die iedereen in 2006 gaat betalen) uitkomt op 1.106 euro, iets hoger dan de tot nu toe geraamde 1.100 euro.

Miljoenennota: pagina 3