Rijk richt bedrijf op voor bouwprojecten

Het rijk gaat een eigen ontwikkelingsbedrijf oprichten voor grote bouwprojecten. Het kabinet zou hierover vandaag een besluit nemen. Eerder deze week gingen de meestbetrokken bewindslieden al akkoord.

Het nieuw op te richten Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) kan zich bezighouden met woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen en grote infrastructurele projecten. Het doel is vooral het rijk een sterkere positie te verschaffen bij projecten waarin het samen met het bedrijfsleven actief is. Ook de positie tegenover lagere overheden kan hierdoor worden versterkt.

Vaak zijn verschillende departementen, zoals Financiën, Verkeer en Waterstaat, VROM en Landbouw, betrokken bij grote bouwwerken. Volgens betrokkenen houden de ministeries daarbij vooral de eigen, vaak tegenstrijdige, belangen in het oog. Dat verzwakt de positie van het rijk, waardoor vertraging kan optreden. Dat is voor andere partijen, zoals projectontwikkelaars, een bron van frustratie.

Hoe de diverse departementale diensten voor wegen, woningbouw en vastgoed moeten gaan samenwerken, zal nog worden onderzocht. In een zogenoemd opdrachtgeversberaad binnen het GOB moeten vooraf de diverse belangen op elkaar worden afgestemd. Het GOB zal zich naar verwachting bezighouden met de ontwikkeling van het voormalige vliegveld Valkenburg (bij Leiden), het bedrijventerrein Moerdijkse Hoek en met Ede-Oost.

Het is nog onduidelijk hoeveel geld het kabinet beschikbaar stelt voor het bedrijf. De Tweede Kamer krijgt volgende week een brief over het plan.