OM moet altijd onpartijdig zijn 1

De meest onthutsende opmerking in de zaak-Nienke (ik schrijf dit vóór het Kamerdebat van gisteren) komt uit de mond van `topman' Harm Brouwer van het OM: ,,Achteraf bezien was het beter geweest de twijfel (over de schuld van B.) aan de rechter over te brengen (NRC Handelsblad, 8 september).

Hoezo, `achteraf bezien'? En hoezo: `beter'? Wat een onzin. Vanaf de totstandkoming van het Wetboek van Strafvordering in 1926 staat vast dat voor elk handelen en elk spreken van het openbaar ministerie in een strafproces de strikte eis van onpartijdigheid geldt. Een rechtsgeleerd commentaar uit 1925 zegt het onomwonden: het OM zou in zijn taak tekortschieten ,,wanneer het den rechter alleen die kennis van feiten trachtte bij te brengen, welke voor het slagen der vervolging noodig zijn. Het (OM) vervult zijn plicht eerst in zijn vollen omvang, wanneer het daarbij ook wat z.i. in het voordeel van den verdachte pleiten mocht, niet veronachtzaamt'' (Blok-Besier, deel II, p. 122).

Dus, niets achteraf en niets beter. Onpartijdigheid moet altijd.

    • Prof.Mr. L.C.M. Meijers
    • Oud-Ag Hoge Raad