Geen grens aan inkomen sociale huur

Minister Dekker (VROM, VVD) is binnen een week teruggekomen van haar plan om een inkomensgrens te hanteren voor de sociale huursector. Ze maakte de draai gisteren tijdens een overleg met de woordvoerders voor volkshuisvesting in de Tweede Kamer.

Dekker had de inkomensgrens van 33.000 euro (de huidige ziekenfondsgrens) voor huurders van corporatiewoningen afgelopen dinsdag aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Ik had dat beter niet kunnen uitspreken'', zei Dekker gisteren. Geen van de bij het overleg aanwezige Kamerleden voelde iets voor het voornemen. CDA-woordvoerder Van Bochove zei daarover: ,,Ik wil niet over grenzen praten''.

In haar brief ging Dekker ook in op de Europese kritiek op het Nederlandse huisvestingbeleid. Net als de PvdA en de ChristenUnie had het CDA kritiek op de defensieve toon van Dekkers brief, die kan worden gelezen als een antwoord aan eurocommissaris Kroes (Mededinging). Volgens Kroes, die hierover in juli een brief schreef aan haar partijgenote Dekker, verhuren Nederlandse woningcorporaties met staatssteun huizen aan mensen met een hoog inkomen. Dat veroorzaakt volgens Kroes oneerlijke concurrentie met commerciële verhuurders.

De Kamerleden vinden dat Kroes hiermee te ver is gegaan. ,,De Europese Commissie moet afblijven van ons huisvestingsbeleid'', stelde Huizinga-Heringa (ChristenUnie). ,,Als we geen piketpaaltjes slaan, dan krijgen we straks meer terreinen waar Brussel meer invloed wil'', aldus Van Bochove.

PvdA'er Depla suggereerde dat ,,twee liberalen in achterkamertjes van Brussel en Den Haag eventjes zonder parlementaire controle de toekomst van de Nederlandse volkshuisvesting hebben willen regelen''. Depla wil dat Dekker laat weten ,,dat wij hier in Nederland bepalen waar de grenzen liggen van de publieke taken van corporaties''. Hij riep de minister op ,,om principieel stelling te nemen tegen de bevoegdheid die de Europese Commissie zichzelf aanmeet''.

Volgens Dekker gaat het overigens om een ambtelijke brief en volgt er nog een formeel gesprek met Kroes. Na enig aandringen zei ze dat Kamer en regering eerst samen moeten bepalen wat de kerntaken zijn van corporaties. In oktober presenteert zij voorstellen voor veranderingen bij de corporaties.