Niet afbouwen theater in Middelburg gemiste kans

Na een half jaar discussie over de lekkende bouwput aan de Zuidsingel in Middelburg besloot de gemeenteraad onlangs te stoppen met de bouw van het A-theater op die locatie. Dit besluit lijkt vooral ingegeven door de overweging dat de locatie van het theater omstreden is, want technisch gesproken is er geen aanleiding voor. Hoewel over de bestemming van de bouwput nog geen besluit is genomen, is het afblazen van het prestigieuze theaterproject slecht voor het imago van het ondergronds bouwen in Nederland. Het afbouwen van het theater in de huidige bouwput is op verantwoorde wijze mogelijk en brengt geen bijzondere risico's met zich mee voor de bouwput of de omgeving.

Ondergronds bouwen maakt het mogelijk de beperkt beschikbare ruimte in Nederland optimaal te benutten. Daarbij gaat het vaak om grensverleggende projecten met nieuwe, innovatieve uitvoeringsmethoden waar nog weinig of geen ervaring mee is en op locaties waar heel dicht tegen bestaande bebouwing gewerkt moet worden. Feit is dus dat de risico's van ondergronds bouwen hoger zijn dan die van de meer standaard Woning- en Utiliteitsbouw.

Maar juist omdat deze aspecten bekend zijn kan men erop anticiperen. Enerzijds dient men ondergronds robuuster te dimensioneren, anderzijds is een continue en systematische risicogedreven procesaanpak nog belangrijker dan bij bovengrondse bouwwerken. Rekening dient te worden gehouden met de specifieke condities van de ondergrond, omdat bekend is dat daar de belangrijkste risico's zitten. Ook tijdens de bouw van de tramtunnel in Den Haag ontstond twijfel over de mogelijkheid om de risico's in dit vakgebied te kunnen beheersen. Halverwege dat project is die draad echter goed opgepakt en het project is uiteindelijk afgebouwd. Er ligt nu een stuk prachtige infrastructuur onder het Haagse stadshart, zij het duurder en later dan nodig was geweest.

Er zijn gelukkig veel ondergrondse projecten waar, met een goede procesaanpak en risico-analyse, nagenoeg probleemloos een fraai eindresultaat is gerealiseerd. Deze projecten dragen bij aan de hoogwaardige invulling van binnensteden en aan het imago van Nederland als expert op het gebied van bouwen op en in slappe grond.

    • Prof.Ir. A.F. van Tol
    • Ir. M. Korff
    • Adviseur bij Geodelft