Kabinet belooft opleving economie

Het kabinet belooft voor volgend jaar ,,een gezonde opleving'' van de economie, ,,houdbare overheidsfinanciën'' en een ,,ondersteuning van de koopkracht''.

Dit staat in de miljoenennota 2006, die op prinsjesdag openbaar wordt gemaakt en waarin deze krant inzage heeft gehad. De toon ervan is optimisch en zelfverzekerd over het gevoerde beleid.

Er komen geen nieuwe bezuinigingen. Kwetsbare groepen en middeninkomens worden volgend jaar gesteund. De koppeling van uitkeringen en ambtenarensalarissen aan de loonontwikkelingen in de marktsector wordt hersteld. De vennootschapsbelasting daalt tot onder 30 procent.

Burgers hebben last gehad van de tegenzittende conjunctuur en zijn onzeker over de veranderingen die op hen afkomen, schrijft minister Zalm (Financiën, VVD) in het voorwoord van de miljoenennota. Het geduld wordt nog een jaar op de proef gesteld, want met een half procent groei blijft 2005 een mager jaar. Voor 2006 en 2007 rekent Zalm op 2,5 procent groei dankzij de betere concurrentiepositie en herstel van de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Dat is een kwart procentpunt meer dan het zogenoemde behoedzame scenario waarvan het Centraal Planbureau (CPB) uitgaat.

Het kabinet heeft ,,de overtuiging dat het gevoerde beleid goed is voor Nederland. De fundamenten van de Nederlandse economie en samenleving worden versterkt'', aldus de miljoenennota. ,,De resultaten worden zichtbaar en zullen de komende jaren groter worden.'' Dankzij de hervormingen van het kabinet kan Nederland beter inspelen op de permanente veranderingen in onze omgeving, aldus de miljoenennota.

Met ruim 2,5 miljard euro lastenverlichting wordt de koopkracht volgend jaar ondersteund ter compensatie van de invoering van het nieuwe zorgstelsel en als tegenwicht voor de gestegen energieprijzen. Bovendien wordt over een aantal jaren 2,3 miljard euro extra geïnvesteerd in schoolgebouwen, kennis, milieu, mobiliteit en monumenten. Dit geld is afkomstig uit de gestegen aardgasbaten.

Het tekort van de overheid (het zogenoemde EMU-saldo) zakt na de overschrijding van de Europese norm van 3 procent in 2003 terug naar 1,8 procent in 2005 en volgende jaren. Het kabinet bereikt de stabilisatie van het EMU-tekort ondanks een oplopend tekort bij het Rijk. Dit wordt gecompenseerd door een kleiner tekort van de gemeenten en vooral door oplopende overschotten bij de sociale fondsen. De staatsschuld neemt iets toe. Het bruto binnenlands product, het totaal van alle economische activiteiten, stijgt van 487 miljard euro dit jaar naar 504 miljard in 2006 en 525 miljard in 2007.

RTL Nieuws legde gisteravond als eerste de hand op de miljoenennota, maar gaf geen details. Kamervoorzitter Weisglas toonde zich vanochtend ontstemd over de suggestie dat fractievoorzitters mogelijk schuldig zijn aan het uitlekken van de nota.

    • Roel Janssen