CO2-plafonds voor bedrijven staan vast

Voor bedrijven in Nederland staat vast hoeveel broeikasgas CO2 zij tot en met 2007 mogen uitstoten. De Raad van State besloot gisteren dat de overheid de toewijzing van die zogenoemde CO2-emissierechten correct heeft uitgevoerd. Daarmee staat de verdeling definitief vast.

Ter voorkoming van een verdere opwarming van de aarde is in de Kyoto-afspraken besloten de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te beteugelen. Hierbij is gekozen voor een systeem van CO2-emissierechten voor de zware industrie en elektriciteitsbedrijven. Dit zijn quota die bepalen hoeveel koolstofdioxide een bedrijf mag uitstoten. Als bedrijven meer CO2 denken uit te stoten dan de aan hen toegewezen hoeveelheid, kunnen ze rechten kopen van bedrijven die minder uitstoten dan ze volgens de quotaverdeling mogen.

Een veertigtal bedrijven in Nederland, waaronder Heineken, de Gasunie, Nuon en Essent, had bezwaar aangetekend tegen de verdeling van de rechten, zoals die door de ministeries van Economische Zaken en VROM was gemaakt. De toewijzing van de emissierechten was gebaseerd op de gemiddelde koolstofdioxide-uitstoot van de bedrijven in de jaren 2001 en 2002. Volgens de bedrijven had het rijk onvoldoende rekening gehouden met eventuele bijzondere omstandigheden van de bedrijven in die jaren, zoals groot onderhoud en calamiteiten.

In een tussenuitspraak in april stelde de Raad van State een aantal bedrijven in het gelijk. Heineken, Gasunie, Pechiney Nederland en de academische ziekenhuizen in Groningen en Utrecht kregen hun zin. Ook kwam de hoogste bestuursrechter deels tegemoet aan de bezwaren van Nuon, Electrabel Nederland, Essent, Lyondell Chemie Nederland, Yara Sluiskil en Air Liquide. Voor die bedrijven heeft de overheid het verdelingsbesluit aangepast.

Met die wijzigingen is de verdeling verlopen conform het Europese recht op dit gebied, oordeelde de Raad van State gisteren. Daarmee ligt de toewijzing van de emissierechten vast. Onder meer Corus, DSM en aardappelverwerker Aviko vissen door de uitspraak achter het net.

De regering besloot bij de verdeling een deel van de emissierechten in een depot te stoppen voor `nieuwkomers'. De komst van nieuwe of de uitbreiding van bestaande bedrijven blijft zodoende mogelijk. De hoogste bestuursrechter acht deze reserve in overeenstemming met de geldende regels.