Universiteiten willen meer buitenlanders

De universiteiten gaan zich meer inspannen om buitenlandse studenten en docenten naar Nederland te halen. Nederland heeft een zorgwekkende achterstand als het gaat om internationalisering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit leidt in economisch en cultureel opzicht tot een ,,onvoorstelbare ramp''.

Dat zeggen verschillende rectores en voorzitters van universiteiten vandaag ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar. De noodzaak van meer internationalisering aan de universiteiten komt naar voren in toespraken die vandaag worden uitgesproken in Leiden, Groningen, Tilburg, Enschede en Maastricht. Ook minister Brinkhorst (D66, Economische Zaken) constateert dat Nederland meer moet doen om aantrekkelijk te worden voor hoogopgeleide migranten. Het klimaat moet open en tolerant zijn, en de bureaucratische barrières moeten verdwijnen, aldus Brinkhorst.

De voorzitters voorzien voor de komende tien jaar een wereldwijde concurrentie tussen landen om wetenschappelijk talent naar zich toe te trekken, zowel studenten als medewerkers. Nederland heeft als vestigingsland een achterstand ten opzichte van andere Europese landen. Slechts 3,5 procent van de hogeronderwijsstudenten komt uit het buitenland. In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië is dat 10 procent.

Universiteiten willen studenten beter voorbereiden op een baan in een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook Aziatische studenten nodig ter compensatie van het, door demografische ontwikkelingen, dalende aantal Europese studenten. Een rector spreekt in dit verband van ,,continuïteit van de bedrijfsvoering''.

[Vervolg UNIVERSITEITEN: pagina 6]

UNIVERSITEITEN

Terughaalpremie overheid bepleit

[vervolg van pagina 1]

De Universiteit Leiden gaat zich richten op aantrekken van buitenlands talent, behouden van aanwezig talent en terughalen van geëmigreerde wetenschappers. D.D. Breimer, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur: ,,Internationalisering is niet langer een verschijnsel in de marge van de universiteit, het raakt the creative class, het talent waar de instelling op drijft.'' Breimer wil dat binnen tien jaar een derde van de Leidse masterstudenten uit het buitenland komt, en een kwart van de wetenschappelijke staf. In navolging van Vlaanderen bepleit hij een `Odysseus-programma', waarbij de overheid terughaalpremies beschikbaar stelt to regain the brain. China hanteert al zulke `magneetprogramma's'.

Volgens F. Zwarts, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, is er sprake van een ,,zorgwekkende situatie''. ,,Economisch, cultureel en wetenschappelijk gezien zou het voor Nederland een onvoorstelbare ramp zijn als het percentage buitenlandse studenten zo marginaal blijft als nu.'' De oplossing voor de Nederlandse achterstand is volgens Zwarts het stimuleren van Nederlandse `merkbekendheid'. Buitenlandse studenten – en hun ouders – moeten weten dat Nederland meer te bieden heeft dan ,,liberale opvattingen over seks, drugs en rock-'n-roll''. Zwarts wil binnen een paar jaar 5.000 buitenlandse studenten in Groningen, op een totaal van nu 22.300 studenten.

Ook de Universiteit Maastricht, naar aantal buitenlandse studenten en omvang van Engelstalig onderwijs nu de meest internationale universiteit, wil verder in deze richting. Internationaal is een van de twee sleutelwoorden in het instellingsplan 2006-2010. Voorzitter J. Ritzen streeft in 2010 naar 35 procent bachelorstudenten en 50 procent masterstudenten uit het buitenland. Voor de nieuwe collegevoorzitter van de Universiteit Twente, A. Flierman, is internationalisering de tweede van drie prioriteiten. Studenten moeten zo vroeg mogelijk worden geconfronteerd met een internationale omgeving voor werk en onderzoek.

Volgens Nuffic, de instelling die internationalisering in het hoger onderwijs stimuleert, is het kabinet te laks als gaat om werving van buitenlandse studenten. De twintig miljoen euro voor kennisbeurzen voor studenten van buiten de Europese Unie is volgens Nuffic-voorzitter S. van den Eijnden ,,weggegooid geld'', omdat het niet doelgericht wordt uitgegeven. De overheid zou volgens Van den Eijnden veel meer moeten doen om Nederlandse studenten naar het buitenland en buitenlandse studenten naar Nederland te krijgen.

brinkhorst pagina 6

    • Mark Duursma