Top OM wil één politieorganisatie

De top van het openbaar ministerie wil dat de Nederlandse politie wordt omgevormd tot één nationale organisatie. Dat moet een einde maken aan de `miljoenen verslindende versnippering' die het huidige politiebestel kenmerkt. Voorzitter H. Brouwer van het landelijk college van procureurs-generaal schrijft dat vandaag in deze krant.

Volgens Brouwer is één nationale politieorganisatie het antwoord op de vraag `wie verantwoordelijk is als het over de politie gaat en bij wie in tijden van nood de doorzettingsmacht ligt'. ,,We kunnen niet meer volstaan met 26 aparte korpsen die op min of meer vrijwillige basis samenwerken, terwijl de verantwoording over wat de politie doet en nalaat, mistig is.''

Afgelopen juni adviseerde de door het kabinet ingestelde commissie-Leemhuis om een raad van bestuur, een ,,concernbestuur'', in het leven te roepen die met de verantwoordelijke ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken landelijk de prioriteiten vaststelt waar de korpsen aan moeten voldoen. Nu overlegt het ministerie van Binnenlandse Zaken via de korpsbeheerders over prestatiecontracten waaraan voldaan moet worden.

Het college van pg's omarmt de adviezen van de commissie-Leemhuis. ,,De verantwoordelijkheid van de politieorganisatie ligt dan niet meer bij de korpsbeheerders (burgemeesters, red.), maar bij de politie zelf, in directe verbinding met de ministers. Dat vergroot de mogelijkheid van de ministers om de politie te sturen.''

De regiokorpsen zelf wijzen dergelijke centrale aansturing af. ,,De politie komt met de rug naar de burger te staan'', zei de Amsterdamse korpschef, Welten namens de raad van hoofdcommissarissen deze week.

Ook de politiebonden wijzen verregaande landelijke centralisatie van de politie af. In reactie op het advies van de commissie-Leemhuis waarschuwen de bonden dat lokale veiligheidswensen in het gedrang komen.

politie pagina 9