Toch weer bouwen in het winterbed

Door het stringente bouwverbod langs de rivieren raakten enkele gemeenten in problemen. Het beleid is deze week versoepeld.

Na de wateroverlast in 1993 en 1995 langs de grote rivieren besloten opeenvolgende kabinetten om de rivierdijken te versterken, zoals is gebeurd in het Deltaplan Grote Rivieren. Maar daarnaast werd ook besloten om de rivieren meer ruimte te geven. Enkele maanden geleden leidde dat tot concrete plannen: toen besloot het kabinet 2,2 miljard euro uit te trekken voor een pakket ruimtelijke maatregelen tegen de gevolgen van overstromingen. Daarvoor moeten honderd tot honderdvijftig woningen wijken. De plannen voorzien vooral in verruimen van het rivierbed en het uitgraven van uiterwaarden. Er is ook lang gestudeerd op de mogelijkheid om `noodoverloopgebieden' in te richten, ook wel `calamiteitenpolders' genoemd. Het zijn gebieden die wel kunnen worden bewoond, maar die bij uitzonderlijke hoge waterstanden en om dichtbevolkte gebieden elders te beschermen toch onder water gezet kunnen worden. Van al deze plannen is er nog één slechts in onderzoek, de Beerse Overlaat bij Den Bosch.

Intussen heeft de stringente beleidslijn om niet langer in de uiterwaarden te bouwen tot `knelpunten' geleid. Enkele gemeenten en provincies zitten `op slot'. Het kabinet kondigde daartegen een half jaar geleden al maatregelen aan, in de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM). ,,Op nader aan te duiden plaatsten biedt het rijk ruimte aan experimenten met aangepaste bouwvormen in het winterbed'', zo werd gesteld. Deze week maakten minister Dekker en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) bekend voor welke locaties de beleidslijn wordt aangepast. ,,De lijst bestaat uit locaties met een recreatieve bestemming of waar waardevolle leegstaande cultuurhistorische gebouwen staan die dreigen te vervallen. Verder gaat het om oude verpauperde stadsranden waar gemeenten de ruimtelijke kwaliteit willen verbeteren'', aldus de bewindslieden. Op de vijftien plaatsen mag worden gebouwd onder de voorwaarde dat er maatregelen worden genomen tegen eventuele wateroverlast. Een andere voorwaarde is dat provincies, gemeenten en projectontwikkelaars er zelf voor zorgen dat elders extra ruimte voor de rivier wordt gemaakt.

Tot de vijftien geselecteerde locaties behoort het terrein van de Waalkade in Zaltbommel, waar een buitendijks gelegen industrieterrein opnieuw wordt bebouwd.

Ook een ,,sterk verrommeld'' terrein van een voormalige steenfabriek langs de Waal in Vuren, bij Gorinchem, mag worden aangepakt. Hier zou ook woningbouw mogelijk moeten worden.

    • Arjen Schreuder