Dekker beperkt openheid loon top corporaties

Net iets meer dan de helft van de directeuren van de grootste 25 woningcorporaties die nu volledige openheid geven over hun beloning, hoeven dat bij invoering van een nieuwe wet voor openbaarmaking van (semi)publieke topsalarissen niet meer te doen. Dat is de consequentie van de opvatting van minister S. Dekker (Volkshuisvesting; VVD) die zij vanochtend op de opiniepagina van de Volkskrant uiteenzette.

Elf van de 25 grootste woningcorporaties geven volledig inzicht in de beloning van hun bestuurders, bleek eerder uit onderzoek door deze krant. Bij zes van de elf zijn de bedragen echter lager dan de verwachte norm voor openbaarmaking in een wetsontwerp van minister J. Remkes (Binnenlandse Zaken; VVD) voor beloningen in de (semi)publieke sector.

Remkes rekent hiertoe ook corporaties aangezien hun vermogens in het verleden met publiek geld zijn gefinancierd. Corporaties zijn tien jaar geleden op eigen benen gezet.

Het kabinet legt de grens voor openbaarmaking van beloningen bij het toekomstige gemiddelde belastbare ministersloon, zo blijkt uit het wetsontwerp dat Remkes in juli naar de Tweede Kamer stuurde. Het gemiddelde ministersloon wordt naar verwachting onder het volgende kabinet na een verhoging met 30 procent zo'n 155.000 euro.

De corporaties die in 2004 slechter betaalden dan de toekomstige Remkes-norm zijn AWV (Amsterdam), Vivare (Arnhem), Haagwonen (Den Haag), WonenLimburg (Roermond). Mitros (Utrecht) en de Alliantie (Huizen).

Daarnaast was de beloning bij twee corporaties (Woonbron in Rotterdam en WonenBreburg in Breda) incidenteel hoger doordat bonussen van twee jaar (2002 én 2003) vorig jaar werden uitbetaald. Bij een half zo hoge bonus zitten zij net op of onder de Remkes-norm. De drie die beter betaalden dan de Remkes-norm zijn Woonmaatschappij (Haarlem/Amsterdam), ViDomes (Delft) en Woningbedrijf Rotterdam.

In een reactie zegt een woordvoerder van het ministerie van Volkshuisvesting dat het de bedoeling van de minister is om beloningen van directeuren van corporaties zo ,,transparant en openbaar mogelijk te laten zijn, ook voor salarissen die onder dat van de minister-president liggen.''

Veertien van de 25 grootste woningcorporaties vermelden in hun jaarverslagen niets over de beloning van hun bestuurders, of zij geven een onvolledig bedrag of een getal inclusief werkgeverslasten.

De Tweede Kamer én minister Dekker én de branchevereniging van corporaties Aedes én de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) stelden eerder dat de beloningen van individuele bestuurders openbaar moeten zijn, met aparte opgave van salaris, bonus en vergoedingen.

Het kabinet wil met het wetsontwerp loonmatiging in de (semi)publieke sfeer bevorderen. De Raad van State, die elk wetsontwerp becommentarieert, is scepstisch. In het bedrijfsleven leverde openheid tot nu toe geen matiging op.

Uit de tekst van het wetsontwerp blijkt dat de aanpak van het kabinet ook afwijkt van de gegroeide praktijk bij corporaties, beursgenoteerde bedrijven en zorginstellingen. Het kabinet wil de beloning van de functies openbaar maken die meer dan het gemiddelde ministersloon opleveren. Jaarverslagen van bedrijven en zorginstellingen maken juist de namen van bestuurders en hun beloningen openbaar. Verder wil het wetsontwerp tijdelijke bestuurders buiten de openbaarmakingsplicht laten, terwijl de beloning van deeltijdwerkers niet wordt omgerekend naar een voltijdsfunctie.

    • Menno Tamminga