Hoe groen en duurzaam zijn de biobrandstoffen? 2

De schrijvers van het artikel `Biobrandstof kan milieu sterk schaden' (NRC Handelsblad, 22 augustus), wijzen terecht op de nadelige effecten van de grootschalige agrarische productie van grondstoffen voor biobrandstof in de ontwikkelingslanden. Eén aspect hebben zij daarbij over het hoofd gezien, nl. het feit dat het vervoer van deze grondstoffen naar de economisch ontwikkelde landen op zich veel energie kost. Wil men zuinig omgaan met de nog resterende fossiele brandstoffen, dan moet het nodeloos gesleep met goederen over grote afstanden zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Ook de noodzakelijke vermindering van de uitstoot van kooldioxyde zal hiervan profiteren.

    • Ir. A. Kamphorst