Kabinet richt zich op herstel koopkracht (Gerectificeerd)

Het kabinet wil werknemers volgend jaar minder premie laten betalen voor de Werkloosheidswet (WW). Verder overweegt het vergroting van het bedrag dat iedere belastingbetaler mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen, de zogeheten algemene heffingskorting.

Dit melden bronnen rondom het kabinet.

De ministers die het meest betrokken zijn bij het sociale en financiële beleid voerden gisteren overleg over mogelijke maatregelen om de geslonken koopkracht van de burger te herstellen. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde onlangs dat de economische groei volgend jaar weliswaar aantrekt, maar dat de lasten van burgers blijven stijgen. Daardoor hebben zij minder te besteden. Het kabinet wil ten minste 1 miljard euro uittrekken om dit te repareren.

Minister Zalm (Financiën, VVD) zou bereid zijn hiervoor het begrotingskort te laten uitkomen op 1,8 procent van het bruto binnenlands product in plaats van de recentelijk door het Planbureau geraamde 1,6 procent. Eerder nog ging het CPB uit van een begrotingstekort van 2,1 procent, maar het paste die prognose uit wegens hogere economische groei en extra inkomsten uit het aardgas. Dit verschaft Zalm de ruimte voor een iets begrotingsregime.

De WW-premie bedraagt nu in totaal 8,3 procent van de loonsom. Daarvan komt 5,85 procentpunt voor rekening van de werknemer. Het resterende deel wordt betaald door de werkgever. Door een wetswijziging wordt de premie volgend jaar geheven over een kleiner deel van het brutoloon dan nu het geval is. Hierdoor gaan werknemers minder premie betalen. Om dit te compenseren had het Planbureau een stijging van de werknemerspremie ingecalculeerd van 0,5 procentpunt. Het kabinet wil nu afzien van die stijging en denkt nog na over een eventuele verlaging van de premie.

Het bevriezen van de WW-premie levert een lastenverlichting op van 250 tot 300 miljoen euro. Daarvan profiteren met name de midden- en hogere inkomens. Een werknemer die de maximale premie betaalt van 167 euro per dag, bij een inkomen vanaf 43.000 euro per jaar, betaalt bij het bevriezen van de WW-premie ruim 130 euro minder per jaar.

Andere maatregelen die het kabinet overweegt om de lasten van de burgers te verlichten, zijn een verhoging van de algemene heffingskorting (nu 1.894 euro) die iedereen van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken. De omvang daarvan is nog niet bekend. Daarnaast wordt gesproken over een verlaging van de WAO-premie, en over een verhoging van de zorgtoeslag. De bewindslieden die gisteren hebben vergaderd leggen hun voorstellen vandaag voor aan de voltallige ministerraad.

Behalve over lastenverlichting beslist het kabinet deze week over de verdeling van de extra inkomsten uit het Nederlandse aardgas. Vorige week werd bekend dat een groot deel van dit geld naar onderwijs en milieu gaat.

Rectificatie

In het artikel Kabinet richt zich op herstel koopkracht (23 augustus, pagina 1) staat dat de algemene heffingskorting mag worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Deze korting wordt echter in mindering gebracht op de te betalen belasting. De maximale WW-premie is niet 167 euro per dag; 167 euro is het maximale dagloon waarover WW-premie wordt geheven.