SP-fracties houden geld zelf

De SP stopt volgend jaar met de landelijke incasso van lokale fractiebudgetten. Gemeenteraadsfracties worden dan zelf verantwoordelijk voor het beheer van de fractiesubsidies die door de gemeenten worden verstrekt. Penningmeester Van Broekhoven van het landelijk partijbestuur van de SP heeft dat bevestigd.

Bij het onderzoek naar het declaratiegedrag van gemeenteraadsleden in Amsterdam, de zogeheten `bonnetjesaffaire', zijn er vragen gesteld over het financieringssysteem van de SP. De affaire, die leidde tot het aftreden van VVD-wethouder Frits Huffnagel en recent tot het vertrek van verschillende CDA-politici, heeft ervoor gezorgd dat bij alle politieke partijen het vergoedingen- en verantwoordingssysteem tegen het licht is gehouden.

Tot nu toe moesten de lokale SP-fracties hun subsidies eerst aan het landelijke partijbestuur in Rotterdam overmaken. Dit bestuur verdeelde het geld vervolgens over de lokale fracties, op basis van bewonersaantallen van de betrokken gemeenten en het aantal fractieleden in de gemeenteraad. De SP hanteert dit beleid omdat lang niet alle gemeenten financiële ondersteuning bieden aan gemeenteraadsfracties.

De SP-praktijk van interne herverdeling leidt ertoe dat fractiesubsidies die bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam aan de plaatselijke SP-fractie verstrekt, voor een deel bij fracties in andere steden terechtkomen. Bij het onderzoek naar de `bonnetjesaffaire' in Amsterdam, waaruit dit voorjaar bleek dat een aantal fracties onrechtmatig gebruik hadden gemaakt van die fractievergoedingen, had de Groningse hoogleraar staatsrecht, Elzinga, geconstateerd dat de SP ,,geen sluitend antwoord kon geven op de vraag of geld dat voor de ene gemeenteraadsfractie bedoeld is, ook aan diezelfde fractie ten goede kwam''. De gemeenteraadsfractie van de SP (vier leden) krijgt in Amsterdam 185.000 euro.

Volgens de SP is er geen geld van lokale fractievergoedingen gebruikt voor landelijke partijactiviteiten. ,,Daarover hebben we telkens keurig, in een door een accountant goedgekeurde verklaring, inventarisaties opgemaakt. We hebben gepoogd om op efficiënte wijze die fractievergoedingen over de lokale fracties te verdelen. De gemeente Amsterdam is daar ook telkens over geïnformeerd en wij hebben nooit te horen gekregen dat we iets deden wat tegen de regels was'', zegt Van Broekhoven.

De SP staakt de lokale incasso volgens de penningmeester in verband met de te verwachten verdere groei van de partij, niet vanwege de ophef over de Amsterdamse affaire. ,,De gelden komen nu terecht bij de lokale fracties die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. Het is ook geen principiële keuze, maar aanpassing aan de realiteit.''