Laatste vraag van de lezer

Wat betekent de Europese Grondwet voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid? (Paul Drenth, Rotterdam)

In de Europese Grondwet vervalt voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid het vetorecht van de lidstaten. Over de Europese landbouwpolitiek hoeft dan niet meer in unanimiteit te worden besloten, maar volstaat een (gekwalificeerde) meerderheid.

Met deze verandering hangt samen dat de zeggenschap van het Europees Parlement over de landbouwpolitiek in de Grondwet aanzienlijk wordt uitgebreid. In de bestaande verdragen heeft het Parlement slechts adviesrecht. In de Grondwet krijgt het medebeslissingsrecht.

Deze verandering is niet zonder betekenis, te meer daar het gemeenschappelijk landbouwbeleid de omvangrijkste uitgavenpost van de Europese Unie is. Er gaat momenteel jaarlijks bijna 40 miljard euro (exclusief plattelandsontwikkeling) in om, zo'n 35 procent van het totale EU-budget.

Sommigen verheugden zich er al op dat bijvoorbeeld Frankrijk, dat verhoudingsgewijs veel profiteert de Brusselse subsidies, bij aanvaarding van de Grondwet eindelijk eens overruled zou kunnen worden. Maar die kans was volgens insiders niet zo groot, omdat de meeste EU-landen eigenlijk wel vrede hebben met de bestaande verdeelsleutels.

Het Europese landbouwbudget is twee jaar geleden gelimiteerd (voor de periode tot en met 2013). Actuele strijdvraag is of de landbouwkosten van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU (voorzien in 2007) ook binnen deze limiet moeten vallen of dat er extra geld voor moet komen. Het Europees Parlement is daarover verdeeld en buigt zich volgende week over zijn advies, want meer heeft het er vooralsnog niet over te zeggen.

(Joop Meijnen, Europaredactie)