Creatie en evolutie kunnen samengaan

Minister Van der Hoeven wenst een debat over creatie en evolutie. In alle daarover in het verleden verschenen artikelen in deze krant is nooit stilgestaan bij de gedachte dat de schepping veel meer omvat dan de aards wetenschappelijk waarneembare werkelijkheid.

Alle wereldreligies kennen hogere werkelijkheden dan de aardse, die toch ook deel zijn van de schepping. Door deze werkelijkheden te veronachtzamen, wordt de scheppingsdaad in de discussies uitsluitend op de aarde zelf betrokken.

Is het niet logischer te veronderstellen dat de hogere werkelijkheden als eerste zijn ontstaan en geschapen, waaruit zich later de ons bekende kosmos heeft ontwikkeld? Dus als een nawerking van het eigenlijke scheppen? Immers, wat uit de hand van de Schepper zelf direct voortkomt, is ook het meest volmaakt en behoeft geen ontwikkeling.

Datgene wat indirect uit de Zijn hand voortkomt, is niet volmaakt en kent bijgevolg wel ontwikkeling, dus ook evolutie. Creatie en evolutie kunnen zo beschouwd heel goed samengaan.

    • A.F. Feith Voorburg