Vredesideaal nu zielloos economisch project

Ik stem tegen de Europese Grondwet, omdat wij niet leven in een tijd van Europeanisering maar van mondialisering. Voor de politieke vertaling daarvan zullen wij ons niet moeten oriënteren op de lijvige Europese Grondwet, maar op het inspirerende vluchtige ideaal dat ten grondslag ligt aan de Europese eenwording, te weten: `Nooit meer oorlog', ofwel: `Vrede', het ultieme politiek doel dat bij de geboorte van de Europese Gemeenschap abusievelijk op een dictatoriaal monetaire (wie betaalt, bepaalt) in plaats van op een democratisch humanitaire (de mensenrechten respecterende) leest is geschoeid. De Europese integratie is immers via de economie, getuige de oprichting van de EGKS in 1951, begonnen!

Anno 2005 heeft dat ertoe geleid dat het oorspronkelijke Europese vredesideaal is verworden tot een zielloos economisch project. Gelukkig is de daaruit voortvloeiende moedeloos makende uitzichtloosheid zeer wel te doorbreken, door oog te krijgen voor de politieke implicaties van ons mondialiserend tijdperk. Wat dat betreft ligt onze toekomst niet in een verenigd Europa onder supervisie van de grootste militaire macht ooit, hoezo vrijheid (?), maar in een verenigde wereld onder het wakend oog van de tot wasdom gekomen vredelievende Verenigde Naties. Daarvoor is alleen een grondige reorganisatie van onze volkerenorganisatie vereist, die de onverteerbare machtsverhoudingen in de wereld voorgoed tenietdoet. Helaas wordt daarover in de Europese Grondwet met geen woord gerept. Kennelijk hebben de opstellers daarvan meer oog gehad voor het Europese of eigenbelang, dan voor het mondiale of VN-belang, wat toch als `puur democratisch' (want rechtvaardig!) moet worden bestempeld. Vandaar mijn `nee'-stem op 1 juni.

    • Wouter ter Heide