Vraag van de lezer

Welke gevolgen heeft de Europese Grondwet voor mijn in Nederland opgebouwde pensioen? (C. de Kleine, Zutphen)

Geen. De Europese Grondwet bevat op dit terrein geen nieuwe bepalingen.

De pensioenvermogens die bijeengebracht zijn bij Nederlandse pensioenfondsen of verzekeraars kunnen alleen aangewend worden ter financiering van de opgebouwde pensioenaanspraken. Dit is sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wettelijk vastgelegd in de Nederlandse pensioenwetgeving. Sinds kort wordt dit ook gewaarborgd door Europese regels. De Europese Grondwet verandert daaraan niets. Het blijft dus onmogelijk de opgebouwde Nederlandse pensioenvermogens voor een ander doel, zoals pensioenen in andere EU-landen, aan te wenden.

Er bestaan tussen de EU-landen grote verschillen in pensioenstelsels. In EU-verband is onder andere geregeld dat werknemers die in een andere lidstaat gaan werken de pensioenrechten die ze hebben opgebouwd in hun thuisland niet verspelen.

In zijn algemeenheid geldt dat de robuustheid van pensioenregelingen mede afhankelijk is van demografische en economische ontwikkelingen. Wat deze laatste factor betreft spelen op Europees niveau onder andere het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de nationale fiscale faciliteiten voor pensioenregelingen een rol. Op de wat langere duur zou de gemeenschappelijke markt kunnen tenderen naar harmonisatie van deze nationale fiscale faciliteiten, maar dat zou zonder Europese Grondwet ook het geval zijn.

(Joop Meijnen, Europaredactie)