Kritiek Raad voor Cultuur op architectuurbeleid Van der Laan

De Raad voor Cultuur heeft vanmorgen in scherpe bewoordingen het gebrek aan visie op het architectuurbeleid bekritiseerd van D66-staatssecretaris Van der Laan. ,,Zonder nadere verantwoording neemt u afscheid van een tot nu toe succesvol gebleken architectuurbeleid, dat internationaal in hoog aanzien staat en waarin vooral de maatschappelijke inbedding van architectuur en het publieke debat als rijksverantwoordelijkheid centraal stonden'', aldus de Raad in een advies aan de staatssecretaris over haar Actieprogramma Ruimte en Cultuur.

Daarin is er geen sprake meer van een expliciet geformuleerd cultuurbeleid over architectuur, schrijft de Raad. ,,Hierdoor dreigt het rijksbeleid terug te vallen naar de situatie van vóór de verschijning van de eerste Architectuurnota in 1991, toen er sprake was van een gefragmenteerd, incidenteel en onsamenhangend beleid.'' Van der Laan wilde geen vierde Architectuurnota maken, maar bracht in plaats daarvan samen met VROM het Actieprogramma uit dat op 15 april aan de Tweede Kamer werd aangeboden.

Het sinds 1991 gevoerde architectuurbeleid heeft er voor gezorgd dat ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving niet meer uitsluitend worden gebaseerd op economische afwegingen, maar dat ook maatschappelijke en culturele factoren een rol spelen, aldus de Raad.

,,Juist de aandacht voor de maatschappelijke betrokkenheid van opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers en het toenemende culturele besef bij beslissers, bouwers en opdrachtgevers ontbreekt in het Actieprogramma.''

De Raad vindt het Actieprogramma te exclusief gericht op het handelen van de overheid zelf. ,,Wil de architectonische kwaliteit van Nederland worden gewaarborgd, dan moet een onafhankelijke nationale, regionale en lokale culturele infrastructuur in stand worden gehouden waarin initiatieven van onderaf gestimuleerd worden.''

De Raad mist ook een standpunt over de integratie tussen architectuurbeleid en monumentenbeleid, terwijl die twee beleidsvelden zeer sterk samenhangen.