Huisarts versus Hoogervorst: waar gaat het om?

De huisartsen staken deze week drie dagen. Reden?

De veranderende rol van de huisartsen in de nieuwe zorgverzekeringswet. De minister ziet geen gevaar.

Wat zijn de belangrijkste bezwaren van de huisartsen, wat staat er in het wetsvoorstel en wat zegt de minister?

Inkomen

Afspraken: Huisartsen krijgen nu voor ziekenfondspatiënten 77 euro per jaar, voor particulier verzekerden ongeveer 25 euro per consult. Volgend jaar worden deze systemen in elkaar geschoven: voor iedere patiënt krijgt een arts 48 euro per jaar (een jaar later 45 euro) en ongeveer 7 euro per consult.

Bezwaren: Er zijn huisartsen die er op achteruit gaan. Bovendien zijn inkomens van huisartsen achtergebleven. Huisartsen worden zwaarder belast door moeilijkere patiënten en grotere administratieve lasten, die toenemen als ze met meerdere verzekeraars verschillende contracten moeten sluiten. Hiervoor is compensatie nodig.

Minister Hoogervorst: De herverdeling is eerlijker en gemiddeld gezien blijft het inkomen hetzelfde. Een verhoging in inkomen kan niet, op de rest van de zorg wordt bezuinigd. Als huisartsen maar met twee of drie zorgverzekeraars hoeven te overleggen neemt het papierwerk niet veel toe. De mededingingsautoriteit zoekt uit of dit kan.

Praktijkkosten/Rol zorgverzekeraar

Afspraken: Huisartsen krijgen praktijkkostenvergoeding. Het grootste deel daarvan wordt gelijk onder huisartsen verdeeld. 25 miljoen gaat naar huisartsen die veel oudere of allochtone ziekenfondsverzekerden hebben – zij gaan vaker naar de huisarts.

Volgens de nieuwe afspraken krijgen zorgverzekeraars zeggenschap over 90 miljoen om onder huisartsen te verdelen die vernieuwend werken. Daarnaast krijgen de verzekeraars 20 miljoen euro extra te verdelen voor praktijkondersteuning.

Bezwaren: Huisartsen zitten vooral in hun maag met de 90 miljoen (in 2007 138 miljoen) euro die zorgverzekeraars kunnen verdelen. Ze vrezen contracten onder dwang.

Minister: Huisartsen kunnen praktijkplannen opstellen en daarmee naar zorgverzekeraars gaan.

Een zorgverzekeraar is afhankelijk van de huisarts en moet een goed imago hebben. Zorgverzekeraars móeten het geld aan huisartsenzorg besteden. Bij conflicten kunnen huisartsen naar een arbitragecommissie gaan.

Door het overleg kunnen huisartsen en zorgverzekeraars regionaal bepalen hoe de beste zorg geleverd wordt, waar nodig kunnen ze extra geld krijgen.

Tweedeling in de zorg

Wet: Verzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen mag een verzekeraar wel mensen weigeren.

Bezwaren: Het ziekenfondspakket is de afgelopen jaren minder geworden. Vanaf 2006 kan deze verder worden uitgekleed. Mensen met een laag inkomen zullen een goedkope polis nemen met een hoog eigen risico, waardoor ze bijvoorbeeld minder snel naar de huisarts zullen gaan. Verzekeraars zullen eerder chronisch zieken weigeren voor een aanvullende verzekering.

Minister: 95 procent van de zorg zit op dit moment in het ziekenfondspakket. Dat pakket kan niet verkleind worden zonder dat de Tweede Kamer daarvoor toestemming geeft.

Bij de overgang naar het nieuwe stelsel zijn verzekeraars verplicht om verzekerden een polis aan te bieden die gelijkwaardig is aan de huidige. Verzekeraars zullen zich specialiseren waardoor chronisch zieken beter af zijn.

Beroepsgeheim

Wet: Huisartsen moeten informatie leveren die zorgverzekeraars nodig hebben om de zorgverzekeringswet uit te kunnen voeren.

Bezwaren: Huisartsen vrezen dat zorgverzekeraars deze informatie misbruiken voor aanvullende of levensverzekeringen. Ook vrezen ze meer informatie dan nu door te moeten geven omdat verzekeraars anders niet vergoeden, waardoor het beroepsgeheim in gevaar komt.

Minister: Verzekeraars mogen informatie niet misbruiken, dat is wettelijk vastgelegd. Voor aanvullende zorg moet nu ook informatie geleverd worden.

Verzekeraars zullen de huisarts koesteren omdat hij goedkope zorg levert. Dat hoeft niet wettelijk geregeld te worden.

    • Karen Zandbergen