Waarom we tegen moeten stemmen

1 Niet democratisch genoeg

De rol van het Europees Parlement blijft beperkt vergeleken met die van nationale parlementen. Het is onduidelijk wie coalitie is en wie oppositie. Niet het parlement heeft het laatste woord, maar de Raad van Ministers. Het ontbreken van werkelijke democratie in Brussel – een Eerste en Tweede Kamer – is een tekortkoming in de Grondwet. Het parlement heeft geen initiatiefrecht. Een individuele Commissaris kan niet worden afgezet. Het EP heeft ook niets te zeggen over buitenlands beleid, defensie en monetaire zaken.

2 Neo-liberaal project

Vooral het artikel in de Grondwet over de doelstellingen van de Unie valt verkeerd: `De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen en een interne markt waar mededinging vrij en onvervalst is.' Dus is Europa een `neoliberaal' project met vrij kapitaalverkeer, privatisering van publieke diensten (water, energie, openbaar vervoer) en verplichte aanbestedingen. De rechten van het kapitaal zijn beter gegarandeerd dan de rechten van burgers. In een democratie beslist de kiezer over de inrichting van de economie.

3 Baas in eigen land

Op Europees niveau wordt op steeds meer gebieden bij meerderheid beslist en niet meer op basis van unanimiteit. Dat opent de deur naar een politieke federatie en holt de macht van de lidstaten uit. De Unie eigent zich sluipenderwijs meer macht toe. De Grondwet noemt, naast de interne markt, tien gebieden waarop de EU `gedeelde bevoegdheden' heeft met lidstaten: van sociaal beleid en consumentenzaken tot energie en vervoer. Op het vlak van volksgezondheid, industrie en onderwijs kan de Unie `coördinerend of aanvullend' optreden.

4 Militaire grootmacht

De Grondwet legt militaire samenwerking vast. Dat leidt tot een kostbaar Europees leger. De rol van Europa als `militaire grootmacht' strookt niet met de in Nederland levende wens van `nooit meer oorlog'. Met het opgerichte Europees Defensieagentschap waarover de Grondwet rept is een machtig instrument geschapen om export van de Europese wapenindustrie naar derdewereldlanden te bevorderen. Deze miljarden kunnen daar beter worden besteed.

5 Landen te heterogeen

Europese landen zijn te verschillend voor het keurslijf van een Grondwet. Handhaving van het Stabiliteitspact voor de euro lukt al niet. De Europese Unie voldoet als economische gemeenschap. Alle andere zaken, van sociale stelsels tot justitie en veiligheidsbeleid, moeten in handen blijven van nationale staten. De Europese Unie moet juist minder doen en taken teruggeven aan de nationale staten. Ook zonder Grondwet functioneert de Europese Unie.

6 Europa groot genoeg

De regel dat de Unie `open staat voor alle lidstaten die de waarden van de EU eerbiedigen', gaat te ver. Europa heeft zich met tien extra leden vorig jaar genoeg uitgebreid. Stabilisatie van de Europese Unie met de huidige 25 leden is noodzakelijk. Landen zoals Bulgarije, Roemenië, Kosovo, de Oekraïne en Turkije moeten geen lid worden van de Europese Unie. De grenzen om nieuwe leden op te nemen zijn (voorlopig) bereikt. Turkije hoort wat geschiedenis en geografie betreft niet bij de Unie.

7 Dierenleed

Dierenleed wordt door de Europese Grondwet in stand gehouden. Ruim de helft van de Europese agenda wordt bepaald door Landbouw en Visserij; 50 procent van de subsidies gaat daar naar toe. De bio-industrie wordt krachtig gesubsidieerd en daarmee ook grootschalig dierenleed. De Grondwet rept met geen woord over het welzijn van dieren. In de preambule staat wel dat religieuze en culturele tradities moeten worden gerespecteerd. Stierenvechten, onverdoofd slachten, het schieten van trekvogels, ganzen met een trechter volproppen tot de dood erop volgt en drijfjacht blijven toegestaan.

8 Kostbare migratie

Europese Unie moet zich niet met immigratie- en asielpolitiek bemoeien. Kwesties als het aanvragen van politiek asiel en het toelaten van migranten horen nationaal beleid te zijn in plaats van Europees beleid. De Europese Unie mag nooit bepalen hoeveel migranten Nederland wel of niet moet toelaten. Dat staat overigens niet in de Grondwet, maar tegenstanders vrezen dat een gemeenschappelijk migratiebeleid ertoe leidt dat Nederland geen `baas in eigen land' meer is. Toelating van meer arme landen tot de EU (Roemenië, Bulgarije) is onwenselijk. Het vergroot de migratie waardoor het Nederlandse sociale stelsel onder druk komt te staan. Legale migranten hebben immers dezelfde rechten als EU-burgers (recht op onderwijs, gezondheidszorg, uitkering).

9 Fopspeen voor de burger

Gesuggereerd wordt dat Europese burgers via een handtekeningenactie de Europese Commissie kunnen vragen om wetsvoorstellen. Maar daarvoor zijn liefst één miljoen handtekeningen vereist. Dat is enorm veel. De Commissie moet zo'n verzoek weliswaar in overweging nemen, maar ze is helemaal niet verplicht daar iets mee te doen. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde extra invloed van nationale parlementen, die een voorstel zouden kunnen tegenhouden door de `gele kaart' te trekken. Ze kunnen wel bezwaar aantekenen tegen een wetsvoorstel, maar de Commissie kan dat naast zich neerleggen.

10 Niet goed voor milieu

Het milieu heeft baat bij Europees beleid. Daarom is meer greep op Brussel door nationale parlementen ongewenst. Regionale belangengroepen, ook wethouders en bedrijven, zullen Tweede-Kamerleden onder druk zetten om zoveel mogelijk milieuwetgeving buiten de deur te houden. Hoeveel gemeenten proberen niet onder de Europese flora- en faunarichtlijn uit te komen, omdat de zandhagedis uitbreidingsplannen in de weg zou staan. Ook lapt Nederland EU-afspraken om luchtverontreiniging tegen te gaan aan zijn laars. Via Brussel is de kans op schoner milieu groter.