`Arbeidstijd moet stuk eenvoudiger'

De regels over arbeidstijden moeten een stuk eenvoudiger. Op advies van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft het kabinet gisteren daartoe een advies van werkgevers en de vakbeweging overgenomen. Ook staan volgens het kabinet richtlijnen van de Europese Unie op het terrein van arbeidstijden ter discussie. Werkgevers- en werknemersorganisaties bereikten drie maanden geleden in de Sociaal-Economische Raad (SER) een akkoord over een versoepeling van de Arbeidstijdenwet. De sociale partners gaan ervan uit dat binnen ondernemingen goede afspraken te maken zijn. Hierdoor is maatwerk mogelijk en zijn minder regels nodig op het gebied van bijvoorbeeld werk- en rusttijden.