Wereldbank moet groei stimuleren

De Wereldbank slaagt er niet in de armoede in de armste landen terug te dringen. De ontwikkelingsbank heeft in deze landen te weinig aandacht besteed aan het stimuleren van economische groei.

Dat staat in een kritisch rapport van een interne toezichthouder van de Wereldbank.

Onder leiding van scheidend president Wolfensohn investeerde de Wereldbank te weinig in projecten voor infrastructuur, zoals stuwdammen en pijpleidingen. Wel had de organisatie oog voor de sociale aspecten van armoedebestrijding, aldus het rapport.

De toezichthouder, de onafhankelijk opererende Operations Evaluation Department van de Wereldbank, schrijft dat zowel economische groei als sociale aspecten belangrijk zijn in het terugdringen van armoede, maar dat de Wereldbank de interactie tussen beide zaken heeft onderschat. Zonder groei is het volgens de toezichthouder onwaarschijnlijk dat de armoede in de armste landen wordt teruggedrongen.

De samenstellers van het rapport benadrukken dat niet alleen de Wereldbank verantwoordelijk is voor het verbeteren van de situatie in arme landen; ook de landen zelf moeten een bijdrage leveren. Corruptie maakt dat vooralsnog vaak onmogelijk.

De afgelopen tien jaar kende slechts eenderde van de ontwikkelingslanden een economische groei van 2 procent per hoofd van de bevolking. In diezelfde periode nam het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft toe in meer dan veertig landen, aldus het rapport.

Om armoede te bestrijden hebben de Verenigde Naties een aantal `millenniumdoelen' gesteld. Op dit moment leven meer dan 1,1 miljard mensen van minder dan een dollar per dag. De internationale gemeenschap hoopt de armoede in het jaar 2015 gehalveerd te hebben. Waarschijnlijk lukt dat ook, maar een aantal andere millenniumdoelen, zoals het terugbrengen van de kindersterfte, zal waarschijnlijk niet worden gehaald.

Dat de armoede daalt, is met name te danken aan China, dat een sterke economische groei doormaakt. Maar als China buiten beschouwing wordt gelaten, ontstaat een ander beeld, aldus de interne waakhond van de Wereldbank; in dat geval neemt de armoede toe, vooral in zuidelijk Afrika. Hoewel er sprake is van een percentuele verbetering, nam het absolute aantal mensen dat van minder dan een dollar per dag moet rondkomen – China niet meegerekend – toe, van 850 miljoen naar 880 miljoen. Het toenemende aantal armen kan onder meer worden verklaard door de groeiende wereldbevolking.