Vraag van de lezer

Maakt de Europese Grondwet een extra belastingheffing (eurotax) voor de EU mogelijk? (Juliette van Zandvoord)

Ja, dat is ook nu al mogelijk en verandert in de Europese Grondwet niet. Voorwaarde is en blijft dat de lidstaten het daarover unaniem eens moeten zijn. De Europese Commissie heeft wel eens een balletje opgeworpen over een aparte eurotax, maar daar bestaat onder de EU-landen geen animo voor.

De begrotingsprocedure van de Europese Unie is vrij ingewikkeld. Aan de inkomstenkant verandert in de Europese Grondwet niets. Aan de uitgavenkant krijgt het Europees Parlement in de Grondwet meer te zeggen over de besteding van het beschikbare budget.

De jaarlijkse EU-begroting moet passen in het `meerjarig financieel kader', dat op zijn beurt onder het `eigen middelen'-plafond moet blijven. Over financieel kader en eigen middelen kunnen de EU-landen alleen met unanimiteit beslissen. De limiet (eigen middelen) ligt nu bij 1,24 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) van alle EU-landen tezamen. Dit ligt vast voor onbepaalde tijd. Over het nieuwe financieel kader (voor de periode 2007 tot en met 2013) wordt door de EU-regeringen dezer dagen onderhandeld.

De eigen middelen worden per lidstaat becijferd aan de hand van douanerechten, landbouwheffingen, btw-opbrengsten en nationaal bni. Het was al mogelijk daar nieuwe bronnen, bijvoorbeeld een eurotax, aan toe te voegen, mits daarover dus unanimiteit bestaat. In de Grondwet blijft dat zo (art.I-54).

(Joop Meijnen, Europaredactie)