Vraag van de lezer

Heeft de Europese Grondwet invloed op de legalisering van illegalen in Spanje? (Bas Overmars, Rotterdam)

De Europese Grondwet heeft vooralsnog geen invloed op de legalisering van illegalen in Spanje.

Arbeidsmigranten uit andere EU-landen die zich in Spanje vestigen vallen onder de Spaanse regelingen, ook als zij werkloos raken. Gaan ze in een ander EU-land werken, dan vallen ze onder de in dat land geldende regelingen.

Arbeidsmigranten uit niet-EU-landen die illegaal in Spanje werken, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tijdelijke verblijfs- en werkvergunning in Spanje. Deze is één jaar geldig. Daarna kan ze worden verlengd voor een nieuw jaar, en zo verder. De belangrijkste voorwaarde voor verlenging is dat de immigrant moet aantonen dat hij minstens zes maanden legaal betaald werk heeft verricht en heeft bijgedragen aan de Spaanse sociale zekerheid (premies en belastingen). Is dat niet het geval, dan raakt hij zijn vergunning kwijt. Spanje kan dan tot uitzetting overgaan, maar de vraag is of dat in de praktijk ook gebeurt. Wel hebben de EU-regeringsleiders op de Europese Raad van november vorig jaar in Brussel nog eens beklemtoond dat ze serieus werk willen maken van ,,het terugdringen van de informele economie'' om illegale immigratie te ontmoedigen.

De EU-landen streven sinds een jaar of tien naar een gezamenlijke aanpak van asiel en immigratie. In de Europese Grondwet (art.III-

267, eerste lid) staat: ,,De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen voor een efficiënt beheer van de migratiestromen.'' In het vijfde lid is uitdrukkelijk bepaald dat de vaststelling van het aantal toe te laten arbeidsmigranten een bevoegdheid van de lidstaten blijft.

(Joop Meijnen, Europaredactie)