Vraag van de lezer

Haalt de Europese Grondwet de Nederlandse sociale zekerheid onderuit? (Nan Noordam, Alkmaar)

Nee. Regelingen verschillen per land, en dat zal door de Europese Grondwet niet meteen veranderen. Maar ook zonder de Grondwet is Nederland genoodzaakt bestaande regelingen aan te passen. Onder het huidige economische gesternte zijn dat veelal versoberingen.

In de Europese Grondwet zijn de bepalingen over sociaal beleid uitgebreid ten opzichte van de huidige verdragen. Als doelstelling is opgenomen dat de EU zich inzet voor ,,een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang'' (art.I-3, lid 3). Dit wordt op een groot aantal plaatsen nader uitgewerkt en ze behelsen als het ware minimumnormen voor nationale regelingen.

Zo kan de Unie (op grond van art.III-124) maatregelen treffen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst en overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden. Nieuw is dat de Grondwet de zeggenschap van het Europees Parlement op dit terrein uitbreidt.

En de Grondwet geeft de Unie (in art.III-125) de bevoegdheid maatregelen te treffen ter bevordering van het vrij verkeer en verblijf voor iedere EU-burger. Hieronder vallen ook sociale zekerheid en sociale bescherming. Deze mogelijkheid is er nu onder de huidige verdragen niet. In de Grondwet is ook de rol van sociale partners (vakbonden en werkgevers) opgenomen (art.I-48).