`Antilliaan zonder werk terugsturen'

Antilliaanse en Arubaanse jongeren in Nederland moeten worden teruggestuurd als zij drie maanden na hun aankomst nog steeds geen baan hebben of een opleiding volgen. Dat stelt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) vrijdag aan de ministerraad voor. Ook zouden rechters criminele Antilliaanse jongeren moeten kunnen verplichten terug te keren.

De maatregelen, aldus bronnen rondom het kabinet, maken deel uit van de nieuwe toelatings- en terugkeerregeling voor Antilliaanse jongeren van minister Verdonk. Het pakket is bedoeld om de groeiende overlast van met name criminele Antilliaanse jongeren in Nederland aan te pakken.

Verdonk scherpt ook de toelatingseisen voor Antilliaanse jongeren aan. Minderjarige Antillianen moeten in Nederland over een voogd beschikken als zij zich hier willen vestigen. Deze voogd wordt in grotere mate dan nu al het geval is verantwoordelijk voor de nieuwkomer. Kunnen ze bij binnenkomst op Schiphol niet aantonen dat ze over een voogd beschikken, dan worden ze onmiddellijk teruggestuurd.

Ook jongeren (van 18 tot 24 jaar) die zich hebben onttrokken aan de sociale vormingsplicht op de Antillen, een leer- en werktraject, krijgen geen toegang tot Nederland. Jongeren die wel worden toegelaten moeten binnen drie maanden laten zien dat zij over werk beschikken of een opleiding volgen.

Binnen het kabinet wordt al geruime tijd gediscussieerd over een verscherpt toelatings- en verwijderingsbeleid voor Antilliaanse probleemjongeren, naar aanleiding van een motie over deze kwestie in de Tweede Kamer. Met name de eerder dit jaar afgetreden minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) was tegenstander van een verscherpt toelatingsbeleid. [Vervolg ANTILLIANEN: pagina 3]

ANTILLIANEN

Juridische basis voor terugsturen onduidelijk

[Vervolg van pagina 1] Dat zou zich volgens De Graaf niet verhouden met internationale verdragen en het Koninkrijksstatuut, dat de verhouding tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden regelt. Ook het Antilliaanse kabinet heeft zich bij monde van premier Ys fel verzet tegen een stringenter toelatingsbeleid.

De huidige minister van Koninkrijksrelaties (Pechtold, D66) en minister Verdonk bereikten onlangs wel overeenstemming, aldus bronnen binnen het kabinet. Pechtold liet tijdens een kennismakingsgesprek met de Tweede Kamer al weten dat de ,,juridische argumenten inmiddels zijn uitgewisseld. Het gaat er nu om, politieke besluitvorming te nemen''.

Volgens een Haagse bron beroept Verdonk zich onder meer op het Koninkrijksstatuut. Jongeren die zich aan de verplichte sociale vormingsplicht op de Antillen onttrekken door naar Nederland te reizen, kunnen om die reden worden teruggestuurd. Want zij onttrekken zich aan Antilliaanse regels.

Het is nog niet duidelijk wat de juridische basis is voor rechters om straks jongeren een enkele reis naar de Antillen te kunnen opleggen. Daarvoor moet nog het nodige onderzoek worden verricht, aldus de Haagse bron.

Hoogleraar vreemdelingen- en strafrecht Van Kalmthout, van de Universiteit van Tilburg, betwijfelt of het gelijkheidsbeginsel de nieuwe maatregelen van Verdonk niet in de weg staat. Immers: Antillianen hebben een Nederlands paspoort. ,,Ik begrijp de wens om criminele Antilliaanse jongeren te weren of terug te sturen'', aldus Van Kalmthout vanmorgen, ,,maar ik houd mijn twijfels over de juridische haalbaarheid van de plannen.''

Naar verwachting zullen de verhoudingen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen aanmerkelijk bekoelen als de ministerraad vrijdag inderdaad tot een toelatings- en terugkeerregeling zou besluiten. Volgens premier Ys worden daarmee binnen het koninkrijk eersterangs- en tweederangs burgers gecreëerd.

Nog niet duidelijk is of het kabinet en vervolgens de Tweede Kamer eenzijdig de besluitvorming ten aanzien van Antilliaanse jongeren kunnen nemen. Het Koninkrijksstatuut schrijft voor dat besluitvorming die consequenties heeft voor de onderdanen van een van de landen, moet worden voorgelegd aan de rijksministerraad. Daarin hebben ook Aruba en de Nederlandse Antillen spreek- en stemrecht. Als de stemmen in de rijksministerraad staken, vormt de stem van de Nederlandse minister-president de doorslag.

Het Antilliaanse kabinet heeft vorig jaar maatregelen genomen om ongewenste migratie naar Nederland te voorkomen. Zo worden minderjarige jongeren onderworpen aan de sociale vormingsplicht.