Vol Nederland haalt milieudoel moeilijk

Nederland is zo dichtbevolkt en intensief bebouwd dat het zich sterker moet inspannen dan andere EU-lidstaten om de milieudoelen te halen. Dat blijkt uit de Milieubalans 2005 van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het rapport is vandaag aangeboden aan staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Het uitvoeren van Europese richtlijnen leidt in Nederland wel tot een ,,forse vermindering'' van de uitstoot van vervuilende stoffen, maar dit is voor het dichtbevolkte Nederland ,,niet afdoende'', ook al omdat Nederland relatief veel vervuiling uit het buitenland krijgt. Het kabinet neemt aanvullende maatregelen, zo constateren de onderzoekers, maar die zijn in de praktijk ,,niet altijd effectief''.

De aanvullende maatregelen bestaan er meestal uit dat bronnen van vervuiling ruimtelijk worden gescheiden van mensen en natuur. Op die manier hoeven de emissie-eisen aan bedrijven niet te worden verscherpt en wordt hun concurrentiepositie niet geschaad. Niettemin is de omgeving vaak al zo vuil, dat zo'n ruimtelijke scheiding niet het gewenste effect heeft. Ook zijn de te beschermen woon- of natuurgebieden daarvoor al te zeer ,,versnipperd'', aldus het MNP. Het planbureau ressorteerde tot voor kort onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar is sinds 1 mei zelfstandig.

Nederland doet meer dan andere EU-landen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook heeft Nederland de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit ,,relatief strikt'' ingevoerd door deze te koppelen aan ruimtelijk beleid. Toch zullen de Europese normen voor stikstofdioxide en fijn stof niet worden gehaald, aldus de onderzoekers. ,,Overigens zullen ook verschillende andere lidstaten het emissieplafond voor stikstofdioxide waarschijnlijk niet halen, en is de stedelijke luchtkwaliteit in Nederland vergelijkbaar met die in andere Europese steden.''

De kans dat Nederland z'n verplichtingen kan nakomen zoals afgesproken in het klimaatverdrag van Kyoto, is vijftig procent. ,,Dat lukt alleen als we erin slagen de voorgenomen aankoop van buitenlandse emissiereductie ook echt te realiseren.'' Nederland merkt iets van de mondiale klimaatverandering doordat hier de jaargemiddelde temperatuur stijgt en de kans op een Elfstedentocht is afgenomen. De doelen voor energiebesparing en duurzame energie worden niet gehaald.

Er zijn nog veel locaties waar verontreinigde bodem moet worden gesaneerd. Het tempo van deze sanering, die naar schatting in totaal achttien miljard euro kost, ligt op dit moment laag. ,,Bij het huidige saneringstempo van circa duizend locaties per jaar is de saneringsopgave rond 2065 afgerond, terwijl het de beleidsambitie is om in 2030 klaar te zijn.''

Over Schiphol meldt de Milieubalans dat bij een verdubbeling van het vliegverkeer de geluidsoverlast rond Schiphol de laatste vijftien jaar bijna is gehalveerd, ,,en de overlast zal tot 2010 stabiel blijven''.

Rectificatie / Gerectificeerd

De gegevens in het overzicht bij het bericht Vol Nederland haalt milieudoel moeilijk (10 mei, pagina 2) komen uit de Milieubalans 2004. Het bericht gaat over de Milieubalans van 2005.