Ziekte van Creutzfeldt-Jakob is nog steeds een gevaar

Nu een 26-jarige vrouw met het doodvonnis: ziekte van Creutzfeldt-Jakob wacht op de dood, vermeldt Joep Dohmen in NRC Handelsblad van 22 april dat de controle op het besmettelijke agens in Nederland is ingevoerd sinds januari 2001.

Daarvóór was het eten van rundvlees dus een voor de consument onbekend maar aanwezig risico. Dit is opzienbarend, daar 20 jaar geleden al bekend had kunnen zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instanties, dat import van geïnfecteerd diermeel direct zou moeten worden gestopt. Zeker uit Engeland, waar de eerste gekke koe in 1985 werd ontdekt en waarvan het kadaver waarschijnlijk tot veevoer is verwerkt evenals dat van haar zieke soortgenoten. Dat in 1997 de eerste Nederlandse gekke koe werd waargenomen, geeft aan dat de te nemen maatregelen niet tijdig zijn geïmpliceerd door de verantwoordelijke autoriteiten.

Er is vrijwel zeker gefraudeerd met de importen van (waarschijnlijk) goedkoop, maar besmet diermeel tot januari 2001(?) door importeurs en/of diervoederfabrieken. Het toestaan van besmet diermeel als veevoer voor varkens en pluimvee bij veehouders die ook rundvee hebben is riskant!

Deze eerste beklagenswaardige, want onwetend besmet rundvlees gegeten hebbende jonge vrouw, zal zeker gevolgd worden door meer slachtoffers van het dilemma waar onze bestuurders te laat op reageerden onder druk van belangenorganisaties en van illegale activiteiten als besmette veevoer-importen die niet opgespoord konden worden. Hier is sprake van dood door schuld. Het openbaar ministerie dient hier actief te worden.

    • Dr. R.N.P. Berkovits