Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Friesland

Achtkarspelen

Ridder ON: G. Atsma, Augustinusga

Lid ON: T. Kootstra, Gerkesklooster S. van der Meulen-Steunebrink, Surhuisterveen W. Veenstra, Surhuisterveen T.S. Visser, Buitenpost E.K. Westerhof, Buitenpost

Ameland

Lid ON: G. Brijker-Karst, Hollum IJ. Brijker, Hollum T.M. Kiewiet, Buren

Boarnsterhim

Lid ON: B. Bosscha-Stapensea, Nes C.J. Dam-Verwijs, Terherne T. Dijkstra, Aldeboarn G. Frijling, Grou J. Zijlstra

Bolsward

Lid ON: J. Hoekstra

Dantumadeel

Lid ON: P. van der Bij, Rinsumageest A. de Boer-van der Meulen, Veenwouden W.K. Jacobs, Wouterswoude W. Kamminga, Zwaagwesteinde

Dongeradeel

Lid ON: J. Bergsma, Dokkum IJ. Feddema-Meindertsma, Raard H.J. Luijmes, Dokkum M. Meindersma, Metslawier L.S. Stellema, Brantgum M.M. Vroegop, Hantum S.J. Zandt, Dokkum

Ferwerderadiel

Lid ON: C.W. Terpstra, Hallum

Franekeradeel

Ridder ON: F. Kuperus, Franeker

Lid ON: J. Bijlsma, Franeker H. Meijer, Ried

Harlingen

Lid ON: J. Haringsma A.F. Visser

Heerenveen

Lid ON: J.J. Bleeker A. van der Brug-Lootsma drs. G.S. Rietkerk

Het Bildt

Lid ON: J. Wiersma, Minnertsga

Kollumerland c.a.

Lid ON: W. Bosma, Kollumerzwaag L. Cazemier, Kollum S. de Haan, Kollum A. Holtrop, Kollumerpomp K. van der Meer, Kollum

Leeuwarden

Ridder ON: mr. H.R. Bax mr. B. Hiemstra

Officier ON: dr. P. Inia, directeur van het Medisch Facilitair Bedrijf van Zorggroep Noorderbreedte mr. R.S. Wegener Sleeswijk

Lid ON: ing. A.K. Damstra M. Dijkstra-Jorna mr. G. Gast ing. J. Janse W. Kooij, vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Leeuwarden P. de Leeuw, Wirdum J. van der Meulen-Bruinsma K. Rozema-de Boer, Lekkum W. Visser J. de Vries-Schaafsma D. van der Zee

Leeuwarderadeel

Lid ON: H. Hansma, Cornjum, lid, oud-bestuurslid van de Voetbalvereniging DTD H.M.A. de Vries, Stiens, op grond van de totaliteit van verdiensten op defensie- en andere terreinen

Lemsterland

Lid ON: A. Boersma, Lemmer H.M. Dölle, Lemmer K. Verhoeff, Lemmer T. Wiersema-Middel, Lemmer

Littenseradiel

Lid ON: J. van Akker, Wommels P. de Jong, Lytsewierrum H.O. Posthuma, Wommels

Menaldumadeel

Lid ON: L. Dijkstra, Beetgum T. Dijkstra, Wier F. van der Meer, Deinum, bestuurslid van de Korfbalvereniging TDK H. Rinsma, Berlikum S.L. Rondaan, Berlikum

Nijefurd

Ridder ON: M.J.J. Hettinga, Koudum S.Y. Jansen, Workum B. Yntema, Hemelum

Lid ON: J. de Boer, Warns S. de Boer, Koudum P.C.N. Postma, Workum J. Vonk-Bakker, Koudum

Ooststellingwerf

Ridder ON: H. Betten, Elsloo

Lid ON: J. Oosterkamp, Fochteloo J.S. Punter-de Vries, Oosterwolde

Opsterland

Ridder ON: W. Bink, Lippenhuizen, oprichter van de Nepal Oral Health Society the Netherlands

Lid ON: E. Huisman, Beetsterzwaag A.J. Keuning-Tichelaar, Beetsterzwaag A. Postma, Jonkerslân R.M. de Vries-van Dijk, Gorredijk, contactpersoon bij de Nierstichting, afdeling Gorredijk

Schiermonnikoog

Lid ON: B. de Jong

Skarsterlân

Ridder ON: H.M. Gemser, Oudehaske, vml. trainer bij de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond H. Nota, Sint Nicolaasga

Lid ON: T. Bijl, Tjerkgaast J.G. Bouwhuis, Sint Nicolaasga ing. J. Kuiken, Rotsterhaule E. Roukema, Joure

Smallingerland

Ridder ON: H. Claus, Drachten, scheidend algemeen directeur van Stertil BV

Lid ON: R. Bil, Boornbergum H.W. Heida, Drachten T. Hiddema-Knol, Drachten drs. G.J. van der Slikke, Drachten B. Veenstra, Drachten, assistent-scheidsrechter bij de Voetbalvereniging Drachtster Boys J. de Vries, Drachten A.T. Wagenmakers-Kuipers, Drachten

Sneek

Ridder ON: G.J.P. van den Berg

Lid ON: P. Boelsma E. Dijkstra-Weddepohl, vrijwilligster ds. W. Wijbenga J. Zwart-Hoeksema, vrijwilligster bij de EHBO-vereniging W. van der Zweep, restauratiebouwkundige

Terschelling

Lid ON: R. Ewouds, Hoorn J.P. Rijf, Midsland

Tytsjerksteradiel

Ridder ON: W. Lodewijk-Onderstal, Hurdegaryp R. Wijmenga, Burgum

Lid ON: M. Adema, Earnewâld B. Bouma, Sumar A. van Dijk, Burgum M.E. Huis in 't Veld-Oosterwechel, Burgum K. de Jong, Oentsjerk P. Pebesma, Burgum T. Pebesma, Burgum T. Smedes, Garyp B. van der Wal, Burgum

Weststellingwerf

Ridder ON: M.A. Dragtsma, Oosterstreek

Lid ON: J. Hoornstra, Wolvega B.A. Jansen, Wolvega A. Jonkers, Wolvega

Wûnseradiel

Ridder ON: T. Roorda, Makkum

Lid ON: H. Anema, Witmarsum P. van Asperen, Makkum S. Eringa, Exmorra D. Kooistra, Kimswerd mr. M. Wallis de Vries, Makkum

Wymbritseradiel

Lid ON: F. Attema, Heeg T.W. de Boer, Oppenhuizen W. Bruinsma, Gaastmeer D. Gaastra, Jutrijp, gemeenteraadslid van Wymbritseradiel T.R. Hobma-de Boer, Blauwhuis J.A. de Jong, Heeg A. van der Meer-Bergsma, Oppenhuizen M. Nagelhout-Reekers, Woudsend J. Oost, Heeg S. Reekers, Woudsend G. Spoelstra-Hospes, Woudsend J.A. Venema-Hoekstra, Scharnegoutum, vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Sneek, Wymbritseradiel en Workum M. de Vries, Woudsend