Akkoord over CAO rijksambtenaren

Na bijna zeven maanden onderhandelen hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en de ambtenarenbonden gisteren een CAO afgesloten voor het jaar 2004. De 120.000 rijksambtenaren krijgen niet met terugwerkende kracht een loonsverhoging, maar wel een structureel hogere eindejaarsuitkering. Een van de struikelblokken was de verlaging van de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. De bonden braken het overleg verscheidene malen af, omdat zij hier niet mee akkoord wilden gaan. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hield echter vast aan de afspraken tussen kabinet en sociale partners over loonmatiging en verlaging van de loondoorbetaling bij ziekte van 100 naar 70 procent. De lagere loondoorbetaling geldt voor ambtenaren die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en gaat in vanaf 1 oktober 2005.

Financieel gaan de ambtenaren er wel iets op vooruit doordat de eindejaarsuitkering, die in in 2003 al eenmalig met 0,4 procent werd verhoogd, met ingang van 2004 structureel met dit percentage omhoog gaat en daarmee uitkomt op 0,8 procent. Ook krijgen alle ambtenaren die een tegemoetkoming ontvangen voor hun ziektekosten eenmalig een extra tegemoetkoming van 75 euro netto. Dit moet de gestegen ziektekostenpremies in 2004 compenseren. Ook is afgesproken dat het rijk alle werknemers die (gedeeltelijk) hersteld zijn van ziekte maar hun oude werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, passend werk moet aanbieden tegen 100 procent van hun oude loon.