Te beperkt beeld van woningcorporaties 2

Het artikel `Visitaties laten matige prestaties woningcorporaties zien' doet geen recht aan visitaties. Het doet corporaties die meegedaan hebben tekort en schrikt corporaties af om deel te nemen. Corporaties die kiezen voor visitatie tonen lef en zoeken de dialoog met belanghouders om hun prestaties in de toekomst te verbeteren.

Inmiddels hebben zich dertig woningcorporaties bij Raeflex aangemeld voor visitatie. Waarom willen corporaties dit lastige en kritische traject doorlopen? Visitatie is een instrument dat corporaties uitdaagt en stimuleert. De keuzes die corporaties als maatschappelijke ondernemers maken, dienen gebaseerd te zijn op lokale behoeften. Maar dat is niet genoeg. De corporatie zal de gemaakte keuzes moeten verantwoorden tegenover de belanghouders. Is visitatie dan een nieuwe vorm van extern toezicht? Nee. Het overheidstoezicht draagt zelden bij tot het vergroten van prestaties. En daar zit dan ook de crux. Visitatie doet dat wel.

Tijdens een visitatie spreekt de commissie met interne en externe belanghouders waaronder de huurdersorganisatie en gemeente. De visitatiecommissie zoekt naar patronen en samenhang in de gesprekken. Natuurlijk staan er kritische noten in een visitatierapport. Visitatie daagt corporaties uit tot het vergroten van prestaties en verhoogt de `sense of urgency'. Visitatie heeft alles te maken met het afleggen van verantwoording over prestaties aan de lokale belanghouders.

Daarom zijn visitatierapporten voor hen openbaar. Het afleggen van verantwoording in deze vorm draagt bij aan het maatschappelijke draagvlak van de corporaties.

    • Henry Dix Wilma de Water
    • Stichting Visitatie Woningcorporaties