Ook hulp vóór suïcide strafbaar

Hulp bij voorbereiding van zelfdoding is strafbaar. Dat blijkt uit een vandaag gewezen arrest van de Hoge Raad, op een cassatieverzoek van zelfdodingsconsulent Willem M. uit Nieuw Annerveen. Hij werd in oktober 2003 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, wegens hulp bij zelfdoding.

Willem M. is humanistisch raadsman en werkt als zelfdodingsconsulent bij De Einder, een landelijke stichting die mensen met een doodswens bijstaat. Dat is wettelijk toegestaan, zolang het gaat om het verstrekken van algemene informatie en het verlenen van morele steun.

Willem M. was op 5 april 2001 samen met anderen aanwezig toen een 81-jarige zieke, deels verlamde vrouw uit Groningen een einde maakte aan haar leven. Ze slikte 72 pillen en trok een vuilniszak over haar hoofd. De zelfdodingsconsulent heeft zich toen, voorafgaand aan de uitvoering van de zelfdoding, schuldig gemaakt aan strafbare handelingen, aldus de Hoge Raad.

Hij heeft samen met anderen ,,een lijst gemaakt met de voor zelfdoding benodigde zaken, water, yoghurt, jam en drank klaargezet voor het oplossen en innemen van de medicijnen, een elastiek gepakt en om de nek van de vrouw gelegd, plastic zakken in haar buurt neergelegd die zij zich over het hoofd kon trekken en haar geholpen met het innemen van de medicijnen en de drank''.

De Leeuwarder advocaat Boksem, die namens de verdachte cassatie had aangetekend, is teleurgesteld over het arrest. [Vervolg ZELFDODING: pagna 7]

ZELFDODING

Hulp vooraf nu ook strafbaar

[Vervolg van pagina 1] Advocaat Boksem: ,,De Hoge Raad maakt duidelijk dat ook handelingen die voorafgaan aan de zelfdoding strafbaar zijn. Een consequentie daarvan kan zijn dat mensen straks niet meer bij een zelfdoding aanwezig durven te zijn en zo mensen gedwongen worden in volstrekte eenzaamheid te sterven.'' Artikel 294 uit het Wetboek van Strafrecht stelt hulp bij zelfdoding strafbaar. Daar staat: `Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is, of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.' In een eerder arrest, uit december 1995, bepaalde de Hoge Raad dat `behulpzaamheid bij zelfmoord alleen dan strafbaar is indien deze plaatsvindt tijdens het plegen van de zelfmoord'. De daaraan voorafgaande vormen van hulp, aldus de raad, `kunnen dan ook niet als strafbare behulpzaamheid bij de zelfmoord worden beschouwd'.

    • Wubby Luyendijk