Gekozen burgemeester: Letterlijke teksten partijen

D66 ziet ja-stem niet als opportunisme

Hans Engels, D66:

,,De D66-fractie zal ook in tweede lezing vóór de voorgestelde grondwetswijziging stemmen. Hoewel mijn fractie de relevantie van kwesties voor de inhoud van het debat over de toekomstige aanstellingswijze van de burgemeester erkent, willen wij goed blijven onderscheiden tussen de thans aan de orde zijnde vraag of de aanstelling van de burgemeester in de Grondwet moet blijven en de vraag hoe de invoering van de gekozen burgemeester bij wet vorm zou moeten krijgen. Voor D66 is er geen aanleiding de in de eerste vraag besloten liggende begrenzing van de discussie op te rekken.

,,Dat is geen uiting van politieke naïviteit of opportunisme maar een kwestie van grondwettelijke zuiverheid.''

CDA is bang voor politieke willekeur

Alfons Dölle, CDA:

,,De hoofdzaak vandaag betreft de wenselijkheid van deconstitutionalisering. Het is bekend dat onze fractie daarover ernstige twijfels heeft. [...] Mocht het tot een gefaseerde invoering komen, dan zal er automatisch een situatie ontstaan waarin gedurende vier jaar twee systemen bestaan. Zou de regering bereid zijn aan het eind van die periode in het licht van de dan ontstane situatie een eerste lezing met daarin de aanstellingswijze of belangrijke elementen daarvan voor reconstitutionalisering te overwegen? [...] Wij waken tegen een te ver wegzakken van de decentrale overheden uit de Grondwet [...] centrale bestuursorganen en decentrale overheden horen in de Grondwet. [...] De regering kwalificeert het recht om de burgemeester te kiezen niet als een grondrecht. [...] Een latere wetgever, al dan niet geïnspireerd door teksten uit regeerakkoorden, is ten volle gerechtigd om die oriëntatie geheel of gedeeltelijk op te heffen. Dat burgemeesterskiesrecht komt zo in de volle wind te staan die ongetwijfeld steeds weer en dikwijls uit de nationale politiek en Den Haag opsteekt.''