Gegevens delen probleemjongeren

In Nijmegen gaan de gemeente, politie, justitie en welzijnswerk gegevens uitwisselen over Antilliaanse probleemjongeren. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft hier toestemming voor gegeven. Onderzoek van de Nederlandse Politie Academie in Nijmegen heeft anderhalf jaar geleden aangetoond dat er weinig zicht is op crimineel gedrag van Antilliaanse jongeren. Uit interviews met onder meer vertrouwenspersonen en (ex-)gedetineerden is gebleken dat een groep Antillianen zich schuldig maakt aan met name vermogens-, geweld- en drugsdelicten.