Voorstel Annan voor ingrijpende hervorming VN

VN-chef Kofi Annan heeft vandaag vergaande voorstellen gedaan voor hervormingen van de Verenigde Naties, zoals uitbreiding van de VN-Veiligheidsraad. In dit meest verstrekkende hervormingsplan van de VN sinds hun oprichting in 1945 doet Annan aanbevelingen om oorlog en terrorisme tegen te gaan, armoede te bestrijden en de mensenrechten beter te waarborgen.

,,We zullen geen ontwikkeling beleven zonder veiligheid, we zullen geen veiligheid beleven zonder ontwikkeling, en we zullen geen van beide beleven zonder respect voor mensenrechten'', zegt Annan in zijn voorstellen.

In zijn plan, dat hij vandaag zou presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, stelt hij voor de Veiligheidsraad uit te breiden van vijftien naar 24 lidstaten voor een betere vertegenwoordiging van de wereldgemeenschap.

Annan laat de keuze tussen twee uitbreidingsplannen, en hoe ze exact vorm moeten krijgen, over aan de VN-lidstaten zelf. Zij moeten proberen de komende maanden op een lijn te komen over dit onderwerp. Dit wordt volgens diplomaten zeer moeilijk, gegeven de verdeeldheid over de uitbreiding in de afgelopen jaren.

Tijdens een top in september in New York moeten de wereldleiders zich buigen over Annans voorstellen. De wil bij Annan en de lidstaten om de VN te hervormen vloeit voort uit de ruzie over de Amerikaanse invasie in Irak in 2003. De voorstellen komen op een moment dat de Verenigde Naties onder vuur liggen door een reeks schandalen, zoals het Iraakse olie-voor-voedselprogramma en de affaire-Lubbers.

De VN-chef stelt voor een serie duidelijke uitgangspunten te formuleren voor de vraag of het gebruik van militair geweld zich verhoudt tot een dreiging in een bepaalde crisis en of toepassing ervan kans heeft op succes. Annans rapport zegt dat een resolutie van de Veiligheidsraad nodig is voor gebruik van geweld, anders dan de Verenigde Staten in het geval van Irak vonden. ,,In de wereld van vandaag kan geen enkele staat, hoe machtig ook, zichzelf op eigen houtje beschermen'', vindt de secretaris-generaal van de VN.

Voor crisissituaties wil hij onder meer een vrijwillige ,,strategische reservemacht'' die snel kan uitrukken.

[Vervolg PLAN ANNAN: pagina 5]

PLAN ANNAN

VN roepen op tot 'dapper optreden'

[vervolg van pagina 1]

Ook bepleit VN-chef Kofi Annan een eensgezinde definitie van terrorisme, waarover de lidstaten al jaren van mening verschillen. Hij roept tevens landen op een internationaal verdrag tegen nucleair terrorisme in het leven te roepen. Annan wil dat een nieuwe raad voor de mensenrechten in de plaats komt van de huidige VN-mensenrechtencommissie, waarin schenders van die rechten elkaar vaak beschermen tegen veroordeling door anderen.

Annan wil dat de rijke landen een tijdsplan opstellen voor het besteden van 0,7 procent van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp in 2015. Dit voorstel zal mogelijk op verzet van de VS stuiten, die nu 0,15 procent aan ontwikkelingshulp besteden. Arme landen moeten tegen 2006 een programma hebben om in 2015 armoede met de helft te hebben gehalveerd en basisonderwijs voor alle kinderen te hebben. Annan roept de wereldleiders op ,,dapper op te treden'' en ,,de meest verreikende hervormingen in de geschiedenis van de Verenigde Naties aan te nemen''.

,,Dit is een zeer haalbaar programma'', zei Annans kabinetchef Mark Malloch Brown gisteren. ,,Dit is een pakket.'' Hij hoopte dat landen niet afzonderlijk maatregelen zullen steunen of verwerpen. De 63 pagina's tellende voorstellen van Kofi Annan zijn gestoeld op aanbevelingen van twee afzonderlijke panels over veiligheid en armoede.

Een van Annans adviezen is ook hervorming van het VN-Secretariaat zelf, waaronder versterking van het interne VN-onderzoeksbureau OIOS dat de affaire Lubbers onderzocht.

De agenda en bijeenkomsten van de Algemene Vergadering moeten eveneens worden gestroomlijnd, meent Annan.

http://www.un.org/largerfreedom