`Schrijnende' asielzoekers aangepakt

Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat duizenden, veelal uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog in Nederland kunnen blijven. Dat is gisteren besloten in de ministerraad.

Het gaat om vluchtelingen die, vaak na een mislukte procedure, minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) per brief vragen om te worden aangemerkt als `schrijnend geval'. Het ministerie van Justitie kreeg tot eind 2004 ongeveer 17.700 brieven binnen. Tot nu toe zijn circa 2.350 bezwaarschriften ingediend na een afwijzing.

De Raad van State bepaalde op 19 november 2004 dat iedere asielzoeker die sinds begin 2003 een brief had geschreven aan Verdonk of haar voorganger Nawijn, in beroep kan gaan tegen een afwijzing. Iedere brief moet worden gezien als een officiële asielaanvraag waartegen men na een afwijzing in verweer kan komen, aldus de raad. De afloop van deze behandeling kan in Nederland worden afgewacht.

Volgens het kabinet is dit een oneigenlijk gebruik van de asielprocedures. Bovendien worden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechterlijke macht hierdoor extra belast.

Als een asielzoeker nu per brief een beroep doet op de discretionaire bevoegdheid van de minister ,,zullen de reguliere procedures gelden''. Dat betekent dat er leges moet worden betaald. Bovendien zal de machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst moeten worden aangevraagd.

Ook wil het kabinet laten onderzoeken hoe het oneigenlijk gebruik van procedures op de lange termijn kan worden teruggedrongen.

VluchtelingenWerk Nederland stoort zich aan de suggestie dat asielzoekers misbruik maken van de asielprocedures. Het is een onjuiste en kwetsende voorstelling van zaken, aldus de organisatie. Zij meent dat veel mensen die al jaren in Nederland zijn ,,met goede reden'' een uitgebreide brief hebben gestuurd. ,,Maar het ministerie wenste niet inhoudelijk op deze aanvragen te reageren. De betrokkenen kregen vaak een standaardafwijzing.'' Tot nu toe mochten 349 mensen van Verdonk alsnog blijven, aldus VluchtelingenWerk .