Huiselijk geweld is meer dan geweld tussen partners

In het artikel `Te weinig zicht op huiselijk geweld' (NRC Handelsblad, 12 maart) wordt verslag gedaan van een conferentie in Groningen over huiselijk geweld. Uit die discussie bleek inderdaad dat onder huiselijk geweld voornamelijk geweld tussen (ex)partners wordt verstaan. Toch blijkt uit door ons recent uitgevoerde analyses dat partnergeweld `slechts' een kwart vormt van het huiselijk geweld waarvan de Nederlandse bevolking melding doet in onderzoek. Geweld tussen (ex)partners komt voor, maar veel minder dan altijd gedacht.

Sterker nog: van het meeste geweld dat in huis wordt gepleegd is de dader niet een huisgenoot, maar een oom, een neef, een buurman of huisvriend. Bovendien zijn niet alleen partners maar ook kinderen of ouders slachtoffer van geweld in huis. Huiselijk geweld omvat dus diverse vormen van geweld waarvan partnergeweld er één is. Van al die verschillende vormen vormt het geweld door familieleden en bekenden het grootste deel. De afgelopen vijf jaar werd bijna 60 procent door niet-familieleden en bekenden gepleegd.

Het ministerie van Justitie zoekt de bestrijding van huiselijk geweld vooral in het uit huis plaatsen van de dader. Het wil wettelijk de mogelijkheid creeren plegers van huiselijk geweld maximaal tien dagen uit huis te plaatsen. Zo'n maatregel is uiteraard zinvol wanneer de dader in het huis woont waar het geweld zich heeft afgespeeld, maar niet als de dader een oom, neef of huisvriend is. Dan ligt een straat- of contactverbod meer in de rede. Om die reden is het aan te bevelen de verschillende vormen van huiselijk geweld scherp te onderscheiden, zodat voor iedere vorm de meest effectieve aanpak kan worden ontwikkeld.

Het is jammer dat in de nieuwe landelijke uniforme registratie van de politie waarin huiselijk geweld wordt geregistreerd, weer gekozen is voor een brede definitie van huiselijk geweld. Dat kan afhankelijk van de agent die de aangifte opneemt variëren van ernstig geweld tussen partners tot burenruzies en zelfs mishandeling van huisdieren. Dit systeem, waarmee in 2004 een begin is gemaakt, geeft niet alleen verkeerde signalen af over de aard en omvang van huiselijk geweld, het staat daarmee ook een adequate aanpak in de weg. Dat is niet in het belang van de slachtoffers.

    • Dr. Karin Wittebrood
    • Dr. Vic Veldheer