Te vriendelijk

Op pabo's is de zaak nog erger dan Leo Prick schetst in zijn column (W&O 19 febr). Spelling is op de meeste pabo's een ondergeschoven kind. In het eerste jaar van de opleiding wordt een basistoets spelling afgenomen en (bij ons) een cursus `didactiek van de spelling' aangeboden die beide geen vervolg krijgen. Dat betekent dat het broodnodige inslijpen van die vaardigheden niet mogelijk is en het eindniveau vaak bedroevend laag.

Deskundigen wijzen er al jaren op dat er veel meer systematische, samenhangende en doorlopende aandacht moet komen voor vakken als taal en rekenen op de pabo's. De machtsverhouding op deze scholen is echter zodanig dat zoiets niet mogelijk is. Onderwijskundigen zijn op op veel pabo's ondervertegenwoordigd, zeker op machtsposities.

De belangstelling van leidinggevenden gaat de laatste tijd vooral uit naar hun laatste ontdekking: het verschuiven van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd onderwijs. Daarom moet het hele lesprogramma van het derde en vierde jaar volgens dit principe vorm krijgen en opnieuw omgegooid worden. Enkele jaren geleden was het al omgegooid omdat ze het constructivistisch leren ontdekt hadden.

Onder vraaggestuurd wordt niet verstaan het reageren op de vraag van de maatschappij bijvoorbeeld de vraag naar leerkrachten die goed en effectief spellingonderwijs kunnen geven. Integendeel het is onderwijs dat reageert op leervragen die al dan niet bij de student zelf opkomen. Die leervragen moeten dan wel passen binnen algemene doelen waartoe wazige competenties zijn geformuleerd en in een competentiematrix vastgelegd. Geen enkele van de competenties op deze matrix bevat een verwijzing naar vakinhouden. Op mijn school is het gebrek aan belangstelling voor vakinhouden ook ook op andere gebieden heel concreet aanwijsbaar.

Wordt het niet eens tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt om de rechten van ouders en kinderen op ook vakinhoudelijk goed opgeleide leraren te beschermen en zich daarom serieus met de inhoud van het lesprogramma op de pabo bezig te houden?

    • Wim Linssen
    • Docent Nederlands Fontys Pabo Limburg