A-technische software in Europa niet octrooieerbaar 1

Het artikel `Een Europees patent op de pixelplusmethode' (NRC Handelsblad, 5 maart) over het al dan niet octrooieren van software gerelateerde vindingen (`softwarepatent') leidt niet tot meer inzicht over dit onderwerp.

Octrooien werden en worden verstrekt voor uitvindingen met een technisch karakter. Dit geldt voor klassieke mechanische, elektrotechnische en chemische uitvindingen. In Europa zien we een ontwikkeling dat ook voor software de eis wordt gesteld dat de vinding een technisch effect heeft. `A-technische' software zoals de besturing van een software-programma is op dit moment in de Europese praktijk (en volgens de voorliggende Europese richtlijn ook in de toekomst) niet octrooieerbaar. Deze logische ontwikkeling in Europa wijkt af van de veel verder gaande mogelijkheden in onder meer de VS.

De voorliggende Europese richtlijn vormt een prima compromis. Zonder software gerelateerde octrooien zal er minder vooruitgang zijn in diverse gebieden van technologie en komt de Europese industrie meer onder druk te staan. Als we nieuwe ontwikkelde technieken (in welke vorm dan ook) gedurende een beperkte tijd niet kunnen beschermen tegen kopieerders, dan zal er minder R&D (in Europa) plaatsvinden met alle economische gevolgen van dien.

Het debat over software gerelateerde vindingen wordt nu vermengd met emoties en aan de hand van niet ter zake doende en onjuiste voorbeelden (het boekhoudprogramma en de afvoerputjes). Ik pleit ervoor gebruik te maken van de al jaren tussen verschillende kampen gevoerde debatten voor het European Patent Office en de weerslag hiervan in jurisprudentie.

    • European Patent Attorney
    • Patentwerk B.V
    • Ir. Hein van den Heuvel