Verzekeraars hebben geen fiducie in uitvoering WAO

De verzekeraars dreigen af te haken bij de uitvoering van de nieuwe WAO. Zij stellen dat de kabinetsplannen voor hen niet rendabel zijn. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil hier volgende week een spoeddebat over.

Het kabinet zou vandaag naar verwachting een besluit nemen over de invoering van het nieuwe, strengere WAO-stelsel waarin alleen volledig arbeidsongeschikten nog een uitkering van de overheid krijgen. Voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid moeten werkgevers een verzekering afsluiten bij het UWV of een private verzekeraar. Ook kunnen zij ervoor kiezen het risico zelf te dragen. Het kabinet verwacht dat marktwerking zal leiden tot lagere kosten en meer prikkels om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers aan werk te helpen in plaats van een uitkering.

Aan de vooravond van het kabinetsbesluit heeft het Verbond van Verzekeraars een brandbrief geschreven aan premier Balkenende (CDA) en de ministers De Geus (Sociale Zaken, CDA), Zalm (Financiën, VVD) en Brinkhorst (Economische Zaken, D66). De verzekeraars schrijven dat er voor hen slechts een marktaandeel in het verschiet ligt van 0 tot 4 procent. Dat zou komen doordat zij in het begin hogere premies moeten vragen dan het UWV. Het extra geld is nodig om een buffer op te bouwen waaruit de uitkeringen kunnen worden betaald. Het UWV, dat de huidige WAO uitvoert, heeft daarvoor het WAO-fonds.

Het kabinet deed dinsdagavond een voorstel om het premieverschil voor de helft te overbruggen. De verzekeraars stellen dat dit niet voldoende is. Zij hebben berekend dat hun premie nog steeds aanzienlijk hoger uitkomt dan die van het UWV waardoor ze onaantrekkelijk worden voor werkgevers.

Vooruitlopend op de nieuwe WAO is het UWV in oktober begonnen met herkeuring van het huidige bestand aan arbeidsongeschikten. Vanochtend werd bekend dat daarbij een achterstand is ontstaan. Een woordvoerder van het UWV erkent dat in februari pas de helft van het geplande aantal keuringen was uitgevoerd. In totaal moeten er in maart 2007 325.000 WAO'ers herkeurd zijn volgens strengere criteria. Het UWV zoekt een oplossing door het inzetten van extra keuringsartsen en het beperken van de administratieve rompslomp. Overigens hoeft de achterstand niet te betekenen dat de verwachte bezuiniging van 380 miljoen euro uitblijft; het percentage WAO'ers dat zijn uitkering geheel of gedeeltelijk verliest, is namelijk hoger dan verwacht.