Verdonk: dossier asielzoeker open

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil informatie uit dossiers van individuele asielzoekers openbaar maken. Ze wil zich zo te weer stellen tegen de stroom verhalen over uitgeprocedeerde asielzoekers die onlangs in de media is verschenen. Daardoor is volgens haar een eenzijdig beeld ontstaan van de asielpraktijk, waarvoor zij verantwoordelijk is.

Dat schrijft Verdonk vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor haar `offensief' is een motie van Kamerlid Van der Staaij (SGP). Deze vroeg haar bij de behandeling van de begroting van Justitie, in november, te onderzoeken of Justitie informatie uit het dossier van een asielzoeker in de openbaarheid mag brengen als deze of zijn raadslieden daartoe zelf al zijn overgegaan. Van der Staaij beriep zich op het verhaal van een vluchtelinge die niet in de gelegenheid zou zijn gesteld om afscheid te nemen bij vertrek uit Nederland. Volgens het Kamerlid kon het relaas niet op waarheid worden getoetst omdat de de Immigratie- en Naturalisatiedienst geen informatie uit het dossier van een asielzoeker mag verstrekken.

Verdonk wil dat nu wel doen, maar ze schrijft dat ze daarvoor wel aan wettelijke regels is gebonden, onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar dat recht is volgens haar ,,niet absoluut''. Dat moet worden afgewogen tegen ,,het belang van een goede vervulling van de publiekrechtelijke taak en het belang van een goede en democratische bestuursvorming''. De Wet openbaarheid van bestuur biedt haar, aldus Verdonk, die mogelijkheid. De minister wil zo voorkomen dat de overheid ten onrechte in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Ze onderkent dat ,,publiciteit er niet toe mag leiden dat de vreemdeling of diens familie in het land van herkomst (alsnog) problemen krijgt''.

Grof geschut: pagina 3

hoofdartikel: pagina 9