Tweeverdieners en pensioen

Krijgen tweeverdieners minder pensioen? Zijn de dertigers van nu na hun 65ste nog aan het werk? En: bouwt een WAO'er pensioen op?

Mijn man en ik hebben jarenlang pensioen opgebouwd bij het ABP. Dit voorjaar worden we allebei 65. Onlangs lazen we iets over de nadelen die tweeverdieners ondervinden bij het opbouwen van hun pensioen. Voor elk van hen wordt de franchise berekend op basis van de totale AOW die zij samen zullen krijgen. Daardoor krijgen tweeverdieners minder pensioen. Klopt dit?

(C.v.B.)

Bijna alle pensioenregelingen hanteren een franchise. Dat betekent dat u over een deel van uw inkomen geen pensioen opbouwt, omdat dit deel later gecompenseerd wordt door de AOW. Het idee is dat iedereen op deze manier een pensioeninkomen AOW plus het pensioen bij uw werkgever kan opbouwen ter waarde van 70 procent van het brutoloon. Dit geldt als het ideale pensioen.

De pensioenfondsen bepalen de hoogte van het franchisebedrag. Sommige fondsen gaan uit van een AOW-uitkering van 100 procent, andere baseren de franchise op 70 procent AOW. En daar zit het probleem. Er is niemand die een AOW-uitkering van 100 procent krijgt. Gehuwden en samenwonenden krijgen elk 50 procent AOW. Alleenstaanden krijgen 70 procent. Het gevolg is dat er maar weinig mensen zijn die het ideale pensioen opbouwen.

Tweeverdieners krijgen het in ieder geval nooit. Als de franchise gebaseerd is op 70 procent AOW, komen de tweeverdieners er per persoon 20 procent AOW aan te kort. Als de franchise gebaseerd is op 100 procent AOW wat bij het ABP het geval is komen tweeverdieners er elk 50 procent AOW aan te kort. Dat is een complete AOW-uitkering!

Een franchise op basis van 100 procent AOW is ouderwets. Op deze manier kunnen alleen alleenverdieners een volledig pensioeninkomen opbouwen. Alleenverdieners zijn bijna altijd mannen. Daarom oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling in 2004 dat een franchise die gebaseerd is op 100 procent AOW vrouwen indirect discrimineert. Pensioenfondsen trekken zich hier weinig van aan. Zij leggen de zwartepiet bij de overheid, want die is verantwoordelijk voor de AOW-percentages. Een franchise op basis van 50 procent AOW zou een oplossing zijn. Maar dat betekent wel dat de pensioenpremies stijgen, want mensen bouwen pensioen op over een groter deel van hun inkomen. Het is de vraag of dat wenselijk is in een tijd waarin de premies al erg omhooggegaan zijn.

Een franchise die rekening houdt met iemands persoonlijke omstandigheden zit er niet in. Niet alleen omdat dat lastig is mensen trouwen en scheiden en laten en passant nog eens een partnerschap registreren maar vooral omdat het verboden is. De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt onderscheid op grond van burgerlijke staat bij arbeidsvoorwaarden.

    • Wilma van Hoeflaken