... en doe mee aan de quiz

1 Op 23 juli 1296 wordt graaf Floris V van Holland door enkele edelen gevangengenomen tijdens een jachtpartij. Wie was bij deze gebeurtenis niet aanwezig?

A.Gijsbrecht van Amstel

B.Herman van Woerden

C.Jacob van Maerlant

D.Gerard van Velsen

2 Verbind de volgende uitspraken met de juiste persoon

A.`Maak het kort.'

B.`De tijd is nabij dat uw vlees meer zal stinken dan een gebarsten hond.'

C.`Willem was een man van allerslegste zeden: een wreedaart, een valsch mensch en een overmaatig geile boef.'

1.Baron Johan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)

2.Godgeleerde Geert Groote (1340-1384)

3.Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

3 Zet de volgende vindingen in de chronologisch juiste volgorde naar het moment waarop zij in Nederland hun intrede deden.

A.poldermolen – donderbus – gedrukte boek

B.donderbus – poldermolen – gedrukte boek

C.gedrukte boek – donderbus – poldermolen

4 Wat is de oudst bekende zin in de Nederlandse volkstaal?

A.`Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu, wat unbidan we nu?' (Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij, wat wachten wij nu?)

B. `Forsachistu diobolae? Ec forsacho diobola.'Verzaakt u de duivel? Ik verzaak de duivel.)

C.`Forchta in bivonga quamon over mi in bethecoda mi thuisternussi. In ic quad wie sal gevan mi fetheron also duvon in ic fliugon sal in raston sal.' (Vrees en beving kwamen over mij, duisternis bedekte mij. En ik zei: wie zal mij geven veren als duiven, zodat ik weg zal vliegen en een rustplaats zal vinden?)

5 Verbind elk verdrag aan een historische gebeurtenis en vervolgens aan een jaartal.

A.Pragmatieke Sanctie

B.Verdrag van Verdun

C.Unie van Utrecht

1.Splitsing van het rijk van Karel de Grote

2.Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht, Groningen en enkele Vlaamse en Brabantse steden sluiten zich aaneen.

3.Keizer Karel V verklaart zijn Nederlandse bezittingen voor één en ondeelbaar.

a.843

b.1549

c.1579

6 Op 9 juli 1572 werden negentien geestelijken die de watergeuzen uit Gorcum hadden meegesleept, opgehangen aan de dakbalken van een Brielse turfschuur. Hoeveel nonnen bevonden zich onder de later heilig verklaarde martelaren?

A.geen

B.vijf

C.één

7 Na een vergadering van de illegale `Contact-Commissie' raakte Willem Drees op de avond van 19 december 1944, onderweg naar zijn Amsterdamse onderduikadres, in dikke mist te water. Was dat

A.in het Singel

B.in de Kostverlorenkade

C.in de Reguliersgracht

8 Stadhouder Frederik Hendrik bedwong tijdens zijn stadhouderschap – van 1625 tot 1647 – onder andere... Zet de veroveringen in de juiste chronologische volgorde.

A.Hulst – Breda – 's Hertogenbosch – Groenlo – Maastricht

B.'s Hertogenbosch – Breda – Hulst – Maastricht – Groenlo

C.Groenlo – 's Hertogenbosch – Maastricht – Breda – Hulst

9 `Wij belemmeren u niet in het oprichten van uw eigen kerkelijke scholen uit uw eigen middelen. Wij richten onze openbare scholen, ook te uwen gevalle, zo in dat, wanneer uw godsdienst er niet geëerbiedigd wordt en gij komt bij ons klagen, gij verzekerd kunt zijn dat u recht geschieden zal. Maar wij kunnen niet nog een stap verder gaan en het wereldlijk gezag dienstbaar maken aan de uitbreiding van uw kerkelijke macht.'

Deze woorden sprak een Nederlands politicus tijdens een 19de-eeuws parlementair onderwijsdebat. Wie was hij?

A.Pieter Jelles Troelstra

B.Johannes Kappeyne van de

Coppello

C.Johan Rudolf Thorbecke

10 Verbind iedere persoon met zijn bijnaam

A.Wekker der Natie

B.Stedendwinger

C.Koning Gorilla

D.Der keerlen God

1.Floris V

2.Johan Derk van der Capellen

tot den Pol

3.Frederik Hendrik

4.Willem III

11 De Zeeslag bij de Doggersbank (Vierde Engelse Oorlog, 1781) leverde winnaars noch verliezers op. In Nederland juichte men niettemin alsof de dagen van De Ruyter en Tromp terug waren, en zong men mee met versregels als deze:

Nu hooren wij den Leeuw der Nederlanders brullen

En met zijn hol geluid den Oceaan vervullen

Wie was de dichter?

A.Rhijnvis Feith

B.Adriaan Loosjes

C.Willem Bilderdijk

12 Zet de volgende invloedrijke geschriften in de juiste chronologische volgorde.

A.Een eereschuld – Lof der Zotheid – Ethica – Plakkaet van Verlatinge

B.Ethica – Lof der Zotheid – Een eereschuld – Plakkaet van Verlatinge

C.Een eereschuld – Plakkaet van Verlatinge – Ethica – Lof der Zotheid

D.Lof der Zotheid – Plakkaet van Verlatinge – Ethica – Een eereschuld

13 In 1302 gaat een Frans ridderleger bij Kortrijk de slag aan met een leger van de Vlaamse steden. Die strijd wordt de Guldensporenslag genoemd. Waarom?

A.Na de slag lieten de Franse ridders gouden sporen smeden om hun overwinning te herdenken.

B.Het Vlaamse leger verzamelde na afloop alle gouden sporen van de verslagen Franse ridders en hing die in de kerk.

C.Het goud dat de Fransen buitmaakten op de Vlaamse steden werd omgesmolten tot riddersporen.

14 Verbind de volgende

uitspraken met de juiste persoon.

A.`I'm just the pianoplayer. Don't shoot the pianoplayer'

B.`Nederland is ziek.'

C.`Wie ben ik dat ik dit doen mag?'

D.`Dit is geen partij, dit is een beweging.'

1.NSB-leider Anton Mussert

2.Premier Ruud Lubbers

3.Overste Thom Karremans

4.Koningin Juliana

15 Wie hoort er in onderstaand rijtje niet thuis?

J.Kappeyne van de Coppello

F.A.van Hall

J.R. Thorbecke

P.W.A.Cort van der Linden

Abr. Kuyper

A.Mackay

P.J.Troelstra

A.Abraham Kuyper, omdat hij de enige antirevolutionair is.

B.F.A.van Hall, omdat hij de enige niet-liberaal is.

C.P.J.Troelstra, omdat hij als enige nooit een kabinet heeft geleid.

16 Wie waren de `nozems'?

A. Jongeren die zich in de jaren vijftig provocerend ophielden in de Amsterdamse binnenstad.

B. Jongeren die zich begin jaren zestig wekelijks verzamelden rond het Amsterdamse `Lieverdje'.

C. De eerste Amsterdamse drugsverslaafden.

17 Koning Willem II werd in de nacht van 12 op 13 maart 1848 ineens `très libéral'.

Waarom?

A.De koning had goed geluisterd naar het advies van de voorzitter der Tweede Kamer, jonkheer W.Boreel.

B.De koning was bang dat de revolutie vanuit Berlijn zou overslaan naar Nederland.

C.De koning was gezwicht voor de argumenten van de liberale voorman J.R. Thorbecke.

18 In 1817 werd een prijsvraag uitgeschreven voor een Nederlands volkslied, Het gedicht `Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit...' won de prijs en werd volkslied. Wie is de schrijver?

A. J.F.Helmers

B. H.Tollens

C. J.H. van der Palm

19 De historici Jan en Annie Romein beschrijven in hun Erflaters van onze beschaving een aantal grote politici uit de negentiende eeuw. Hoe typeren zij de volgende figuren; zet de juiste typering bij de bedoelde persoon.

A.Abraham Kuyper

B.Ferdinand Domela Nieuwenhuis

C.Hendrik Schaepman

D.Johan Rudolf Thorbecke

1.'s Pausen Zwitser

2.Apostel der arbeiders

3.Politicus zonder frase

4.De klokkenist der kleine Luyden

20 In een verkooplokaal te Rotterdam, op maandag 11november 1918, kondigde SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra in Nederland de revolutie af. Wat was de aanleiding voor deze `vergissing', zoals hij het enkele dagen later zelf zou typeren?

A.De vlucht van de Duitse keizer Wilhelm II

B.Rellen in het Nederlandse legerkamp de Harskamp

C.Het verloop van de Russische Revolutie

21 Hoe ondertekende koningin Wilhelmina gewoonlijk de brieven die zij gedurende haar Londense ballingschap aan dochter Juliana in Canada schreef?

A.Mammie

B.Pluimstaart

C.Je oude moeder

D.Beer

De oplossing van deze quiz staat op pagina 17

1. C 2. A-3 / B-2 / C-1 3. B 4. B 5. A-3-b / B-1-a / C-2-c 6. A 7. B 8. C 9. B 10. A-2 / B-3 / C-4 / D-1

11. B 12. D 13. B 14. A-3 / B-2 / C-4 / D-1 15. C 16. A 17. B 18. B 19. A-4 / B-2 / C-1 / D-3 20. A 21. B

    • Bas Blokker
    • Jan Blokker