CPB bepleit afschaffing van AOW (Gerectificeerd)

Wie zonder overheidssteun kan, zou daarvoor niet meer in aanmerking moeten komen. De overheid zou moeten afstappen van fiscale regelingen en subsidies waarvan iedereen profiteert, zoals het spaarloon, de hypotheekrenteaftrek en AOW.

Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de gisteren verschenen notitie `Naar een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid', die op verzoek van de Tweede Kamer is geschreven. De inkomenssteun van de overheid moet uitsluitend worden gericht op degenen die dat nodig hebben, vindt het CPB. Algemene regelingen moeten verdwijnen. Dat betekent dat het Planbureau pleit voor een einde aan de AOW, omdat het geld dat daarvoor wordt uitgetrokken voor een groot deel terechtkomt bij mensen die voldoende daadkrachtig zijn.

Volgens het CPB vereisen bestaande knelpunten en trends als vergrijzing en internationalisering een herijking van de Nederlandse verzorgingsstaat. ,,Belangrijke doelstellingen van de verzorgingsstaat, zoals vermindering van inkomensongelijkheid en vergroting van inkomenszekerheid, staan op gespannen voet met een hogere arbeidsdeelname en een grotere scholingsinspanning'', aldus het CPB.

De rekenmeesters stellen dat de overheid op zoek moet naar instrumenten om ervoor te zorgen dat de verzorgingsstaat ook in de toekomst zal kunnen blijven bestaan. ,,De doelmatigheid wordt vergroot door te streven naar een welvaartsstaat op maat: goed gerichte herverdeling, strenge en gerichte activering van uitkeringgerechtigden, en een levensloopbeleid dat ruimte biedt voor individuele keuzes'', aldus de notitie.

Het CPB schuwt de heilige huisjes niet in zijn schets van de verzorgingsstaat. Zo moet een einde komen aan de hypotheekrenteaftrek en het spaarloon, omdat die de keuze van mensen verstoren ten aanzien van bijvoorbeeld de financiering van de eigen woning of de spaarvorm. Ook suggereert het CPB een spaar-WW, waarbij werknemers zelf sparen voor een eventuele periode van werkloosheid.

Regeringsfracties CDA en D66 hebben in eerste instantie afwijzend gereageerd op het voorstel de AOW af te schaffen. Ook minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voelt daar niets voor. Een andere opzet van de financiering van de AOW, waarbij hogere inkomens meer bijdragen, is voor onder meer D66 en GroenLinks wel bespreekbaar. Op 18 april debatteert de Kamer over de notitie. CDA en D66 reageren in grote lijnen positief op het rapport. Net als Brinkhorst zien zij het rapport als ondersteuning van het kabinetsbeleid.

Rectificatie

In het artikel CPB bepleit afschaffing van AOW (1 maart, pagina 11) staat dat volgens het Planbureau AOW-geld grotendeels terechtkomt bij mensen die voldoende daadkrachtig zijn. Bedoeld is draagkrachtig.